Historický román  Azazel (2008) získal Mezinárodní cenu za arabskou literaturu. Egypťan Youssef Ziedan v něm zúročil své odborné znalosti, ale především suverénní vypravěčský talent v prostředí v pátém století po Kristu v několika duchovních centrech a posvátných místech křesťanství na Blízkém východě.

azazel albatros

Historický román Azazel (2008) se odehrává v pátém století po Kristu v několika duchovních centrech a posvátných místech křesťanství na Blízkém východě.
Vzdělaný egyptský mnich a lékař Hypa, syn pohana a křesťanky, zapisuje na na fiktivních svitcích události svého života. V Alexandrii se stal svědkem umučení filozofky Hypatie náboženskými fanatiky, v Jeruzalémě se spřátelí s knězem Nestoriem, s nímž vede důvěrné rozpravy. Později z ústraní horského kláštera nedaleko Aleppa popisuje Nestoriův vzestup do úřadu konstantinopolského patriarchy i počínající tažení alexandrijského biskupa Cyrila proti jeho učení. Autor tímto způsobem uvádí na scénu historické postavy a přibližuje dobové věroučné spory i boj o moc, provázený davovým násilím. Vypravěč Hypa tyto události líčí se všemi pochybnostmi, zmatky i rozpory. Ty vyvolává i setkání se dvěma ženami jeho života a především vnitřní hlas – pokušitel, který mu našeptává, aby vše vypsal.

V souvislosti s touto knihou je třeba upozornit na výjimečný film Agora (2009),
španělského režiséra Alejandro Amenábara, který na podobné téma natočil historický film pojednávající o souvislostech, za jakých k moci přišlo křesťanství a církev. Jedná se skutečně o téměř geniální dílo s etickým, morálním i historickým přesahem, který nemá obdoby. Vrhá nás do neuvěřitelně zajímavé doby okolo roku 400 našeho letopočtu, kde se v Alexandrii setkávají tři náboženství. Pohané, židé a křesťané. Nastává boj o moc. Křesťané postupně nastolují svá dogmata a jakékoli renesanční myšlenky označují za dílo ďáblovo. Uchopením moci křesťany definitivně končí renesance antické civilizace a nastává na dlouhá staletí doba temna.


Azazel je zlý duch.
Podle midraše „Šemchazaj a Azazel“ patřil k vůdcům skupiny padlých andělů z počátku existence světa a lidstva. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně, čímž je někdy brán jako ten, kdo na svět přinesl žárlivost, marnivost a svár. Podle midraše se i kvůli Azazelovu chování Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní. Více WIKIpedie

Youssef Ziedan (*1958)
pochází z Horního Egypta. Řídí Centrum a muzeum rukopisů Alexandrijské knihovny a působí jako univerzitní profesor. Ve své vědecké práci usiluje především o zachování a uspořádání arabského rukopisného dědictví. Napsal desítky odborných knih – zejména o staré islámské filozofii, súfismu či dějinách arabské medicíny. Azazel je jeho druhým románem. Autor za něj v roce 2009 obdržel Mezinárodní cenu za arabskou literaturu (IPAF), která je udělována ve spolupráci s Nadací Bookerovy ceny.

Azazel | Youssef Ziedan | Vydává Plus, AlbatrosMedia, 2011, 400 stran

Ukázka z knihy

Smilování, můj Pane. Smilování a odpuštění, Otče na nebesích. Smiluj se nade mnou a odpusť mi, neboť, jak víš, jsem slabý.Milosrdný Bože, mé ruce se třesou bázní a strachem. Moje srdce a duše se chvějí nad nestálostí a zmatky těchto časů. Jen tobě patří všechna sláva, milosrdný Bože. Ty víš, že jsem tyto svitky získal před mnoha lety na březích Mrtvého moře, abych na ně psal své básně a své promluvy k tobě, když jsem byl o samotě, aby tvé jméno bylo velebeno lidmi na zemi, jako je velebeno v nebi. Hodlal jsem na ně zapisovat své prosby, které mě k tobě přibližují a z nichž se po mé smrti možná stanou modlitby recitované mnichy a zbožnými poustevníky všude a po všechny věky. Avšak když přišel čas začít vše zaznamenávat, začal jsem téměř psát věci, které mě předtím nikdy nenapadly a které by mě mohly přivést do nesnází a až k samému ďáblu.

Můj Pane, slyšíš mě? Já jsem tvůj věrný služebník, ten zmatený mnich Hypa, lékař Hypa, cizinec Hypa, jak mi lidé v této krajině mého vyhnanství přezdívají. A jen ty sám, můj Pane, znáš mé pravé jméno, ty a ti v mé původní zemi, kteří stáli u mé kolébky. Kéž bych se byl nikdy nenarodil, nebo bez hříchu odešel ještě v dětství, abych si byl jist tvým milosrdenstvím a odpuštěním. Smiluj se nade mnou, ó milosrdný, neboť jsem pln bázně z toho, nač se připravuji, ale jsem k tomu donucen, neboť ty tam na svých dalekých nebesích víš, jak jsem zavalen naléhavými žádostmi mých i tvých nepřátel, tím prokletým Azazelem, který nepřestává požadovat, abych sepsal všechno, čeho jsem byl za svého života svědkem. A v čem je můj život tak obzvlášť významný, abych zrovna já měl zaznamenávat vše, čeho jsem byl v jeho běhu svědkem? Proto mě zachraň, ó můj milosrdný Pane, před tím jeho našeptáváním, jeho narážkami i před mou vlastní nezodpovědností.

Můj Pane, já stále čekám na tvá znamení, která však stále nepřicházejí. Již dlouho trpělivě čekám na tvé odpuštění a dosud jsem nezapochyboval. Pokud si tedy přeješ, ó ty z moci a slávy nejvyšší, oblažit mě svým znamením, pak přijmu tvůj vzkaz a poslechnu ho. Avšak ponecháš-li mě sobě samému, pak jsem ztracen, neboť můj duch se ocitl na mučidlech, zmítán mezi svody prokletého Azazela a mukami mé touhy, jež mě svírá po odchodu Marty, která přispěla k obrácení veškeréhomého vnitřního životního řádu naruby. Dnes večer před tebou pokleknu, ó Pane, budu se modlit a potom spát, neboť ty jsi mě z nějakého záhadného důvodu stvořil. Budu spát spánkem plným snů, a v tom spánku, prosím, sešli zpoza hranic své všemohoucí slávy nějaké znamení, které by osvítilo mou pouť, neboť v hodinách probuzení jsou pro mě tvé vytoužené zvěsti stále nedosažitelné. Jestliže mě svým znamením, můj Pane, požádáš, abych zanechal psaní, zanechám jej. Ale jestliže mě ponecháš sobě samému, budu psát dál, neboť, můj Pane, já jsem pouhé ptačí pírko, s nímž si pohrává vítr a kterého se chopila slabá ruka rozhodnutá ponořit psací brk do kalamáře s úmyslem zaznamenat vše, co se mi přihodilo, všechno, co se stalo a stane Buřiči Buřičů, Azazelovi, tvému vetchému služebníkovi a Martě. Smilování, smilování, smilování.


Beletrie světová – nové knihy

Beránek. Sundala jsem Ježíše z kříže, abych ho vrátila lidem, píše Lenka Procházková

Kniha, která by měla být doporučenou četbou pro všechny kněze a věřící. Zvláště v dnešní době. Popisuje hluboce lidský příběh o hledání pravdy, o smyslu života a integrity jedince ve...

Šifra mistra Leonarda stále počítá s ignorancí i s nevkusem čtenářů

Musel jsem se nad tím zamyslet v souvislosti s povykem kolem knihy Šifra mistra Leonarda, jméno jejíhož autora si už nevybavuji úplně přesně. Je banální pravdou, že nikoli vše, co...

Spolčení hlupců. Zatracovaný román Tooleho, oceněný Pulitzerovou cenou

Pulitzerovou cenou oceněný, dnes již kultovní, humoristicko-satirický román z barvitého prostředí New Orleansu. Hlavním hrdinou je Ignácius Reilly, dnes už legendární postava, výstřední třicátník s akademickým vzděláním, který odmítá pracovat...

Hlad Knuta Hamsuna po identitě umanutého muže, který chce jen psát

Hlad Knuta Hamsuna je čtyřdílný příběh umanutého muže, rozhodnutého žít takřka jen z publikování článků. Jeho hrdost je taková, že je-li mu jednou umožněno přespat v nouzi na strážnici, ráno...

Psí srdce Bulgakova, ironická a velmi aktuální novela o rozdělené společnosti

Michail Afanasjevič Bulgakov napsal svou satirickou novelu Psí srdce v polovině dvacátých let minulého století. Opravdu si nebral servítky a nekompromisně komentoval dění ve společnosti, která se nacházela na počátku...

Myšlenky z knih

Ve vztazích velmi často existují jen dva póly: Buď je žena hráčka nebo hračka anebo muž je hráč nebo sráč. Málokdy vidím vedle sebe dva hráče, z nichž ani jednomu nejde o vítězství, ale o oboustranný požitek ze hry. V případě rodičů mluvíme o požitku z výchovy dětí a zároveň z vlastní sebevýchovy.
prof. Macháček