vita caroli biografie Karla IV

Vita Caroli Quarti/ Karel IV. Vlastní životopis vyšla latinsky osmkrát, česky patnáctkrát, započítána jsou i vydání ve staročeštině. Jelikož se rukopis dochoval i středohornoněmecky a byl pak převáděn na novodobou němčinu, přesný počet německých vydání neuvádíme.

Sám Karel IV. ve svém životopisu uvádí: „Z boží milosti jsme dovedli mluvit, psát a číst česky, ale i francouzsky, italsky, německy a latinsky tak, že jsme byli mocni oněch jazyků stejně jednoho jako druhého.“

Vlastní životopis Karla IV. je rozdělen do dvaceti kapitol nestejné délky. Karel sám je autorem první části životopisu, jež obsahuje 14 kapitol.
První dvě kapitoly jsou věnovány obecným úvahám nábožensko-mravním a stanoví zásady, kterými se mají jeho nástupci řídit ve svém životě soukromém i při správě svých království.
Třetí až desátá kapitola je vlastní historické vyprávění.
To je přerušeno kapitolami jedenáct až třináct, kde je výklad na podobenství evangelia Matoušova.
Čtrnáctá kapitola pak líčí bohaté události Karlova života až do konce roku 1340.
Zbývajících šest kapitol životopisu dal Karel pravděpodobně napsat svému pokračovateli, nám dnes neznámému. Karel sám psal v osobě první, jeho pokračovatel pak v osobě třetí. Pokračovatel ukončil vyprávění volbou Karlovou za krále římského roku 1346.

vita caroli biografie Karla IV

Vita Caroli, vydání knihy
Samostatné vydání v reprezentativní grafické podobě Miloslava Fulína s fotografiemi Alexandra Paula st. v překladu Jakuba Pavla v latinsko-české verzi vydal Odeon v roce 1979.
Další české vydání nalezneme v souboru Karel IV. literární dílo, nakl. Vyšehrad 2000 obsahuje: Morality --Korunovační řád českého krále --Legenda o svatém Václavovi, v překladu Jakuba Pavla a Richarda Maška.
Poslední vydání z roku 2015, opět s překladem Jakuba Pavla vydalo nakladatelství Dobrovský.

rukopisy vaclava IV

O vzdělanosti, rukopisech Lucemburků svědčí i výpravná publikace z Odeonu v roce 1974 v grafické úpravě Jiřího Rathouského: Josef Krása – Rukopisy Václava IV, to na okraj těm, kteří mají tendenci syna Karla IV. zlehčovat a podceňovat.

Ukázky z knihy Vita Caroli:

V té době otec můj poslal pro mne do hrabství lucemburského. Já pak jsem se dal na cestu přes město Mety, vévodství lotrinské, Burgundskem
a Savojskem do města Laussanu nad jezerem. Potom jsem přešel hory Briežské a přijel do území novarského. A odtud na Veliký pátek do města Pávie, kterou držel otec můj.

O Velikonoční neděli, třetí den po mém příchodu, čeleď má byla otrávena. A já ochranou milosti Boží jsem unikl otrávení, protože slavná mše, při níž jsem přijímal, byla dlouho sloužena a já nechtěl jísti přede mší. Když pak jsem přišel k obědu, bylo mi řečeno, že čeleď má náhle upadla do nemoci, zvláště ti, kteří jedli před obědem. Já pak sedě za stolem, jsem nechtěl jísti a všichni jsme byli postrašeni. A tu jsem uzřel rozhlížeje se člověka krásného a uhlazeného, jehož jsem neznal, an chodil před stolem, dělaje se němým. Pojav proti němu podezření, dal jsem jej zajmouti. Ten po mnohých mučeních třetího dne promluvil a vyznal, že on v kuchyni vmísil do pokrmů jed na příkaz a návod Azza Viscontiho z Milána. Jedem tím se otrávili Jan z Bergu, hofmistr dvoru mého, Jan z Honcheringen, Šimon z Kailu, který přisluhoval při mém stole, a mnozí jiní. Já jsem bydlil v té době v Pávii v klášteře svatého Augustina, jehož tělo tam odpočívá. Z tohoto kláštera Ludvík Bavor vyhnal opata a řeholníka kanovníka tohoto kláštera, které já zpět povolav jsem uvedl do řečeného kláštera. Potom jsem jel k otci svému do města Parmy. Šlo mi tehdy na šestnáctý rok. Otec můj svěřil vrchní vladařství a ochranu nade mnou panu Ludvíku, hraběti savojskému, jenž byl tchánem Azza Viscontiho, vladaře milánského. Odešed z Parmy, otec můj jel do Francie a vdal mladší dceru, sestru mou Gutu, za Jana, nejstaršího syna Filipa, krále francouzského. Nejstarší pak dceru Markétu měl Jindřich, vévoda bavorský.
xxx

Když se to stalo, otec náš přišel do Čech a přivedl s sebou ženu svou, kterou pojal za královnu, jménem Beatrix, dceru vévody bourbonského, z rodu králů francouzských, s kterou potom zplodil jednoho syna Václava. Tehdy zlí a lstiví rádcové, i Čechové i z hrabství lucemburského, nabyli převahy a vlivu u otce našeho proti nám, hledajíce vlastního prospěchu. Přistoupivše k otci našemu namlouvali mu:
"Pane, mějte se na pozoru, syn váš má v království mnoho vašich hradů i mnoho přívrženců, proto bude-li dlouho té moci požívati, vyžene vás, až bude chtíti; neboť jest sám dědicem království i pochází z rodu králů českých a jest velice oblíben u Čechů, vy však jste cizinec."
Toto však říkali, hledíce si osobního zisku a výhody, aby jim odevzdal hrady a statky královské. On pak tak uvěřil jejich radám, že pojal k nám nedůvěru a odňal nám všechny hrady a vrchní správu v Čechách a v markrabství moravském. A tak zbyl nám pouze titul "markraběte moravského" beze vší moci.
xxx

V té době, když jsme byli v Lucce, ďábel, který stále hledá, koho by pohltil, a nabízí lidem sladkosti, v nichž se žluč tají, když již dávno před tím jsme byli pokoušeni od něho, ale přece s pomocí boží ne přemoženi, sám nemoha ponukl lidi špatné a zkažené, kteří se stále drželi otce našeho, aby nás svedli s cesty pravé v osidla špatnosti a smilství, a tak svedeni byvše od lidí zkažených upadli jsme do zkázy s lidmi zkaženými.

popis zobrazení: 1 portréty Karla IV z vydání v Odeonu, 2 z knihovny Václava IV, 3 list z Vita Caroli vlevo a obálka z Rukopisů Václava IV. vpravo