adam eva eden raj

Michael Gove, anglický konzervativní britský ministr školství, schválil v polovině roku 2012 osobně tři školy, které budou provozovat organizace šířící kreacionismus. Jedna z nich uvádí na svých internetových stránkách, že vyučuje "kreacionismus jako vědu". Bohužel se tato demagogie začíná šířit i v Česku.

Kreacionismus je přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly stvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem.
Termín „striktní kreacionismus“ se někdy používá pro nábožensky motivované odmítání teorie evoluce, aby nedošlo k nechtěné záměně s všeobecnějším chápáním stvoření, zastávaným věřícími, jejichž náboženská víra akceptuje teistickou evoluci. (wiki)
Kreacionisté  ve školách tvrdí, že existuje nedořešená kontroverze ohledně toho, zda Bůh stvořil svět, anebo zda se příroda vyvinula podle principů evoluce. Potíž je, že žádná taková kontroverze neexistuje. Vědecký konsensus drtivou většinou podporuje evoluční princip.

Soukromá křesťanská škola Grindon Hall v Sunderlandu, která od září 2012 funguje se státním financováním, uvádí na svých internetových stránkách, že bude prezentovat kreacionismus jako vědu a vyučovat, že názor, že Bůh stvořil svět, "není jen teorie, ale je to fakt".
Anglické ministerstvo školství také schválilo soukromou školu v Sevenoaks v hrabství Kent, která informuje na svých internetových stránkách, že bude vyučovat, že "Bůh stvořil svět" a třetí nově schválená škola v Nottinghamshiru bude provozována třetí kreacionistickou organizací, jejíž předchozí návrh vytvořit kreacionistickou školu ministerstvo v minulosti odmítlo.

V Americe, kde je kampaň ve prospěch kreacionismu mnohem silnější.
Nedávno schválily parlamenyt států Louisiana a Tennessee zákony, které umožňují zpochybňovat vyučujícími evoluční teorii přírody v tamnějších školách. Avšak v Británii byla dosud kreacionistická lobby slabá. Jaká bude rakce veřejnosti se teprve uvidí, ale rozhodně nebude malá.

V Česku, po tzv. restitucích, je už také slyšet, že křesťanská teologie není pavěda, ale věda. Bůh se dá prý vědecky dokázat.
Astronom a katolík Jiří Grygar v rozhovoru 18. 1. 2015 pro Parlamentní listy řekl: "Nikdy jsem teologii mezi pavědy nezařazoval, právě naopak. Křesťanská teologie má stejný racionální základ jako přírodní vědy a dokonce i matematika." Připomínáme že Grygar je poradcem kardinála Duky.
Na otázku co je pavěda Grygar v IDnes 18.3.2014 říká: "Podle mého soudu je pavěda to, co se tváří jako věda, a nepoužívá vědeckou metodu."
V tom samém článku dále říká: "Vědecká metoda vznikla dlouhým vývojem od starověku přes středověk až po novověk. Netýká se jenom astronomie a fyziky, ale všech přírodních věd. Kdybych to měl hodně stručně shrnout, je to takový způsob bádání, který shromažďuje fakta, pozorování, experimentální data a svědectví hodnověrných svědků. Pak se ta svědectví snažíme kompletovat, utřídit je a vysvětlit. A svá vysvětlení potom znovu podrobujeme experimentálním testům. Je to docela pracný, ne příliš zábavný proces."

Zřejmě nemám tak vysoké demagogické vzdělání jak pan Grygar, ale pokud vím teologie neshromažďuje žádná fakta, experimentální data ani pozorování. Křesťanské vnímaní Boha je jednoduše řečeno dogma a zpochybňování jeho obsahu se ještě nedávno trestalo upalováním či jinou perzekucí. A pokud se jedná o prokazatelná svědectví hodnověrných svědků, pak jsem žádná nezaznamenal.

PRO LEPŠÍ ORIENTACI O ČEM KREACIONISMUS JE, JE DOBRÉ SI KREACIONISTY ROZDĚLIT DO ČTYŘECH ÚROVNÍ:
vybráno z článku Pavla Netušila: zde

LEVEL 1) BIBLICKÝ KREACIONISTA
Velmi těžký případ. Jeho hlavním argumentem je bible a vše, co z ní podle něj vyplývá, musí být a priori pravda. Vědu neuznává, protože v Bibli není dostatečně zmiňována. Žena vznikla z Adamova žebra, proto mají muži o jedno žebro méně než ženy. To, že mají muži i ženy stejný počet žeber, vám prostě nebude věřit. O zjevných pravdách souvisejících s evolucí jej nepřesvědčíte, u mnoha jedinců byste měli problém i s tvrzením, že se jejich tělo skládá z buněk. Když jej přece jen zaženete do úzkých, odvolá se na Bibli, Boha nebo faráře (případně jejich kombinaci) a neustoupí ani o píď. Pro diskuzi nevhodný.

LEVEL 2) ZPOZDILÝ KREACIONISTA
Má primitivní znalosti o evoluční biologii a je schopen přinášet argumenty proti ní - většinou na úrovni poloviny minulého století. Oblíbeným zaklínadlem jsou fráze "chybějící mezičlánek" a "víra v evoluci". Evoluční teorii pokládá za druh náboženství. Pro diskuzi s ním je nutné umět reagovat na nejběžnější antievoluční námitky, např.:

    jak se mohlo vyvinout oko či křídlo, když v částečné podobě nemají smysl
    jak to, že v současné době nevznikají nové druhy
    jak může existovat zkamenělina stromu prorůstajícího geologickými vrstvami
    proč Darwin na sklonku života odvolal své učení

a další dezinterpretace či nepravdy. Zpravidla je ochoten vás poslouchat, takže se může rozvinout ohnivá debata. Dokonce je možné, že tato debata bude pro jednu či obě strany přínosná.
Jako příklad mohu uvést článek Vladislava Běhala, kde by i průměrně inteligentní středoškolák měl být schopen sám nebo s pomocí internetu uvést protiargumenty.

LEVEL 3) VZDĚLANÝ UMÍRNĚNÝ KREACIONISTA
Sem patří značná část vysokoškolsky vzdělaných kreacionistů a teologů. Vycházejí z vlastního poznání nebo z encyklik papežů druhé poloviny minulého století.

Podle Pia XII. jsou věda a náboženství sestry, různé způsoby vyjádření „Boží přesnosti“, a není tedy možné je stavět dlouhodobě proti sobě. Ve své encyklice Humani generis (1950), která je považována z teologického hlediska za jednu z nejdůležitějších jeho pontifikátu, se vyrovnává s novými směry v teologii a filosofii a s evoluční teorií. V případě evoluční teorie objasňuje nauku katolické církve o stvoření člověka tak, že Bůh stvořil a vdechl člověku duši a že tedy tato hypotéza není v rozporu s katolickou naukou, pokud popisuje pouze proces stvoření těla a neimplikuje nepřijatelné filosofické interpretace, a může být v této podobě vyučována. (4)

Diskutovat se s těmito kreacionisty dá velmi dobře, hádat však už nikoli - de facto není o čem, budou se všemožně bránit tomu, aby se stavěli proti vědeckým poznatkům.

Specifickým podtypem vzdělaného kreacionisty je kreacionistický evoluční biolog - darwinista, který věří, že vývoj nesměřoval k člověku náhodně; život a možná i člověk sám je na Zemi proto, že zde prostě měl být. Jak nazveme onen fenomén spouštějící a možná dosud ovlivňující evoluci je lhostejné - tak či tak je to kreacionistický prvek implementovaný do darwinismu. Není v tom problém.

LEVEL 4) VZDĚLANÝ OPORTUNISTICKÝ KREACIONISTA
Nejtěžší případ ze všech, protože studoval evoluční teorii s klapkami na očích a s velkou nedůvěrou. Může se stát, že dopadne jako jezuita P. Teilhard de Chardin (dopracoval se až k vlastní verzi evoluční teorie, do které velmi organicky zapadly jak pozdější objev Velkého třesku, tak objevy molekulární biologie upřesňující význam jádra buňky pro evoluci - byl proto církví omezován jak z hlediska učení na vysokých školách v Paříži, tak z hlediska publikací). Na druhou stranu se může naopak zatvrdit a stát skutečnou hrozbou pro diskuze s biology, kteří nesledují současné trendy evoluční biologie, protože dokáže útočit na postuláty, o kterých většina lidí nemá ani ponětí. Většina z těchto lidí chápe podstatu fungování mtDNA, genetického driftu a často zná dokonce i Dawkinsovo dílo. Nejsou odkojeni Biblí, nýbrž knihou P. E. Johnsona "Spor o Darwina". Pro diskuzi s těmito lidmi je nutná inteligence i vzdělanost současně, vzdělanostním minimem je učebnice evoluční biologie a důsledná znalost stránek http://www.talkorigins.org, kde jsou základní odpovědi na jejich nejčastější výpady.