budha

Z historického hlediska je Buddhismus těžko uchopitelný. Buddha /14. 5. 563 př. n. l. – 482/ sám nezanechal žádný literární odkaz a jeho doba celkově nebyla historická. Veškeré učení Buddhismu se po dlouhou dobu předávalo pouze ústní tradicí. Učení se memorovalo a bylo na koncilech sborově recitováno /samgíti/. V praxi to vypadalo asi tak, že starý mnich recitoval a další to po něm na souhlas opakovali. Tato metoda je vysoce spolehlivá.


Pro memorování byli  později určeni speciální mniši, jejichž hlavní úkolem bylo úplné naučení se všeho učení. První spolehlivé písemné prameny máme až z dob krále Asóky /274-236př.n.l./ a to především z bohatě popsaných sloupů, které nechával vztyčovat na významných místech Buddhovi působnosti. Dále pak nechal vytesat část Učení do mramorových desek. Celý kánon byl zřejmě sestaven do písemné podoby až v posledním století záporného letopočtu, pravděpodobně r. 83 př.n.l. v Aluviháře na území dnešní Srí Lanky. Je nazýván „Tipitakam“ /trojí koš/, který se dělí na tři části: 1. Vinajapitakam – /mnišská pravidla/ 2. Suttapitakam - /Buddhovy rozpravy/, 3. Abhidhammapitakam - /scholastika/

Do češtiny je z celého kánonu přeložen jen nepatrný zlomek a ten je dílem nadšenců – K. Werner, J. Marx, M. Rozehnal, J. Bartovský a další. Celý kánon je převeden do latinky a přeložen do Angličtiny díky Pali Text Society, sídlící v centru Londýna. Celé dlouhé úseky kánonu jsou dostupné na internetu a kánon celý je bezplatně na CD dostupný na www.vri.dhamma.org
Nezanedbatelný vliv na rozvoj českého vnímání buddhismu má František Drtikol, který několik základních buddhistických děl přeložil z němčiny.

K pochopení pojmu buddhismus je nutné si uvědomit, že tento termín přijali buddhisté teprve nedávno.
V théravádových zemích je buddhismus, tedy Budhovo učení, nazýváno jako sásana - učení. V Tibetu je nejčastěji používán termín nangpä čhö - náboženství zasvěcených, v Číně fo-ťiao - Buddhovo učení, v Japonsku bukkjó - Buddhovo učení, či méně častěji bucudó - Buddhova cesta. Ještě v 19. stol nebyl mezi stoupenci různých směrů buddhismu rozšířen pocit příslušnosti k buddhismu jako univerzálnímu náboženství, které nesdílelo ani jednotné označení.

Poprvé bylo použito slovo Boudhism v Oxfordském slovníku angličtiny v roce 1801.
Až v roce 1816 se změnilo na Buddhism ve větě v článku z časopisu Asiatic Journal. V roce 1829 bylo vydáno první dílo v angličtině, v jehož názvu se vyskytovalo slovo buddhismus, i když s jedním d, byla to kniha od Edwarda Uphama The History and Doctrine of Budhism (Dějiny a učení buddhismu). Teprve v průběhu 19. stol začali mniši různých buddhistických tradic hovořit o jediném buddhismu jako univerzálním náboženstvím, aby odvrátili útoky křesťanských misionářů a koloniálních úředníků. Je paradoxní, že vůbec první pokus o sjednocení buddhismu učinil buddhista ze západu plukovník Henry Steel Olcott.

Buddhismus obecně

Bardo Thedol - Tibetská kniha mrtvých, překlad František Drtikol, 1938
Vincenc Lesný, Buddhismus, Votobia, Olomouc 1996.
Vladimír Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, Práce, Praha 1997.
Karel Werner, Náboženství jižní a východní Asie, Masarykova univerzita, Brno 1995.
Zbyněk Fišer, Buddha, Orbis, edice: Portréty, Praha 1968.
Dalajlama, Úvod do Buddhimsu, Dharmagaia, 1999.
Dalajlama, Čtyři vznešené pravdy - Dalajlama, Pragma, 2002.
Síla moudrosti, František Drtikol, Jan Lípa a spol. 2005.
Nyanatiloka: Slovo Buddhovo. Olomouc, Votobia 2006.
Frýba, Mirko: Umění žít šťastně. Praha, Argo 2003.
Nyanaponika Théra: Jádro buddhistické meditace. Praha, Dharmagaia 1995.
Mahási Sayadó: Meditace všímavosti a vhledu. Praha, Stratos 1993.
Mirko Frýba: Buddhova meditace všímavosti a vhledu. Boskovice, Albert, 2008.
Mahási Sayadó: Pokrok v pěstování vhledu. Praha, Alternativa 1997.
Frýba, Mirko: Psychologie zvládání života. Brno, Masarykova Univerzita 1996 a Boskovice, Albert, 2008.
Frýba, Mirko: Páli - jazyk, texty, kultura. Boskovice, Albert 2001.
Frýba, Mirko: Opravdové přátelství podle nauky Buddhovy. Olomouc, Votobia 2001.
Zdeněk Trávníček: Leopold Procházka. První český buddhista. Brno, Masarykova Univerzita 2002.
Leopold Procházka: O buddhistické meditaci. Bratislava, CAD Press.
Nyanaponika Thera: Kořeny dobrého a zlého. Praha, DharmaGaia 2001.

Théravádový buddhismus

Nyanasatta Thera, Základy buddhismu, Alternativa, Praha 1992 (1997).
Ivo Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, DharmaGaia, Praha 1992.
Libor Válek, Buddhismus – Uvedení do praxe, Dharma, Praha 1995.
Buddhadása Bhikkhu, Zásady Buddhova učení, Dharma, Praha 1996.
Buddhadása Bhikkhu, Prázdnota v srdci stromu osvícení, ADA, Praha 1996.
Bhikkhu Nyanasobhano, Nyanaponika Thera, Od srdce k srdci, Stratos, Praha 1995.
Leopold Procházka, Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzenského učení, nákladem vlastním, Plzeň 1939.
Ňánavíra Théra, Očisťování stezky, samizdatové vydání: Jakub Bartovský, 1994.
Thánissaró Bhikkhu, Mysl odpoutaná jako oheň, Dharma Gaia, Praha 1997.

Překlady původních pálijských textů

Buddhovy rozpravy sv. 1, přel. Miroslav Rozehnal, DharmaGaia, Praha 1994.
Buddhovy rozpravy sv. 2, přel. Josef Marx, DharmaGaia, Praha 1995.
Buddhovy rozpravy sv. 3 – viz Nyanaponika Théra, Jádro buddhistické meditace.
Buddhovy rozpravy sv. 4, Maháparinibbána sutta, přel. Miroslav Rozehnal, DharmaGaia, Praha 1995.
Buddhovy rozpravy sv. 5, Lví řev, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1996.
Buddhovy rozpravy sv. 6, Nidána-samjutta, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1997.
Buddhovy rozpravy sv. 7, Čtrnáct rozprav z Madždžhima-nikáje, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1998.
Dhammapadam, přel. Karel Werner, Odeon, Praha 1992.
Sám jako nosorožcův roh, přel. Jakub Bartovský, Přátelé Dhammy, Praha 1997.
Džátaky, přel. Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 1992.
Otázky Milindovy, přel. Vladimír Miltner, Lyra Pragensis, Praha 1988.
Buddhova cesta, přel. Libor Válek, Přátelé Dhammy, Praha 1994.
Thánissaró Bhikkhu, Mysl odpoutaná jako oheň, DharmaGaia, Praha 1997.
Nyánatiloka Maháthera, Slovo Buddhovo, Stratos, Praha 1993.

Théravádová meditace

Nyanaponika Théra, Jádro buddhistické meditace, DharmaGaia, Praha 1995.
Leopold Procházka, O buddhistické meditaci, CAD Press, Bratislava 1991.
Mahási Sayadó, Meditace všímavosti a vhledu, Stratos, Praha 1993.
Mahási Sayadó, Pokrok v pěstování vhledu, Alternativa, Praha 1997.
Úvod do meditace vhledu, Přátelé Dhammy, Praha 1993.

Thajská lesní tradice

Adžán Čá, Jak chutná svoboda, Stratos, Praha 1996.
Adžán Čá, Strom v lese, DharmaGaia, Praha 1999.
Adžán Ča, Tiché lesní jezírko, ADA, Praha 1994.
Adžán Sumedho, Adžán Čá, Osvobození mysli, Stratos, Praha 1995.
Ajahn Sumedho, Bdělost – cesta k nesmrtelnosti, CAD Press, Bratislava 1992.
Otázky a odpovědi s Adžánem Sumédhó, Přátelé Dhammy, Praha 1996.
Adžán Brahmavamso, Stezka klidu a jasu, Lotus, Praha 2003.
Jiří Černega, Lesní mniši, Pragma, Praha 1995.

Postupně doplňováno...