copyright symbol
Zvýhodňování jedné skupiny podnikatelů před jinými, tak se dá nazvat prolobbovaná novela autorského zákona, který byla právě schválena. Hudební díla mají copyright 70 let! A nejen to!


Velmi jednostraně pojatá reportáž České televize. Jak jinak, že?


V souvislosti s prodloužením doby trvání práv zavádí několik doprovodných opatření ve prospěch výkonných umělců (roční doplňkovou odměnu, právo na odstoupení od smlouvy a právo na výplatu odměn beze srážek). Dále směrnice harmonizuje výpočet doby trvání majetkových práv k hudebním dílům s textem.

 Za osiřelé dílo bude považováno takové dílo, jehož autor není určen nebo není nalezen ani po provedení důsledného vyhledávání zaznamenaného způsobem stanoveným tímto zákonem.
Další změnou je zavedení pravidla pro nakládání s odměnami, které nelze vyplatit nositelům práv.
Na rozdíl od osiřelého díla, u něhož není určen autor, v této situaci není znám nositel práva, nebo jej nelze ani po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty dohledat. Toto opatření je nezbytné pro zajištění právní jistoty všech dotčených subjektů (nositelů práv, kolektivních správců práv i osob povinných platit tyto odměny), neboť dosud tato situace není nijak upravena. Odměny, které byly takto vybrány a které nelze po uplynutí obecné promlčecí lhůty vyplatit příslušným nositelům práv, by tak měly být nově vypláceny do Státního fondu kultury ČR.

Dalším z významných navrhovaných opatření je též zrušení všech výjimek z povinnosti hradit odměnu za zpřístupňování díla prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů. Z povinnosti hradit odměnu by tak již neměla být vyňata zdravotnická zařízení a neměl by existovat ani strop výše odměny pro hotely.

Novela nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013


Zaujalo nás