A+ A A-

Lao-c' – Tao te ťing aneb O tao a ctnosti

lao c kniha

Leží přede mnou Lao-c'ova kanonická kniha O tao a ctnosti, kterou do našeho jazyka přeložil univ. prof. dr. Rudolf Dvořák, a kdosi mi říká: „Tuto knihu bys měl komentovat. Je to nejméně srozumitelné ze všeho, co najdeme ve filozofii." Odpověděl jsem: „Vždy je to zcela jasné a průhledné." - S tím jsem tuto knihu odložil.


Pak, za mnoho let, jsem si přinesl knihu Staročínský filosof LAO-C a jeho učení od Jan Chin-Šuna.(Vydalo Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1954.)
Než jsem se dostal k textu, přečetl jsem předmluvu, úvod a komentáře. Tam jsem se dočetl, že Lao-c' byl materialista, který nenáviděl utlačovatele, kdežto tao je mezi jiným „přirozená cesta samých věcí vylučující jakékoli božstvo nebo nebeskou vůli, podstata, která představuje jednotu hmotného základu světa" atd. -Všechna tato tvrzení o Lao-c'ovi a tao jsou prohlašována naprosto suverénně, dokonce demagogicky.

Lao-c' a materialista, který nenávidí! Lao-c', jeden z orientálních mudrců, kteří vysvětlovali původ světa vždycky pouze z první příčiny, buď osobního boha, nebo božského principu (tao). Ostatně o hmotném původu světa mudrci ani uvažovat nemohou. To může uvažovat pouze fyzika, která diskurzivními postupy nachází korpuskulární podstatu věcí a odtud pak přes kvantovou teorii dospívá k postulátu, že hmoty kosmu mají hmotný původ -pokud vědci nedospějí k jinému závěru.

Mudrci nemají možnost dospívat k závěrům o původu světa pomocí laboratorních prací nebo ji alespoň dříve neměli, stejně jako technicky pokročilé národy dneška. Zkoumání přírody a jejího původu vyplývalo z duchovně výchovných systémů, které jsou stejně prosté jako dokonalé. Ostatně nic nebrání tomu, abych „systém všech těchto systémů" popsal.

1.     Zaujměte pozici siddhásana nebo vadžrásana nebo svastikásana nebo padmásana, aby bylo tělo klidné.
2.    Vylučte z mysli všechny vzpomínky, dojmy a popudy,  které  vám  připomínají  svět  a denní  shon v něm.
3.     Když se tím mysl oprostí, obrate pozornost na své tělo a snažte se uvědomovat si je, a to pouze jako zevní kontury, tedy tvar.
4.    To cvičte vytrvale, dokud nebudete schopni zvýšit intenzitu tohoto uvědomování nebo pozorování těla.
5.    Když se vám to podaří, zvyšujte intenzitu pozorování (uvědomování) si těla až do stupně, kdy vás už nic nebude rušit a kdy tělo bude jediným předmětem pozorující a analyzující mysli.

To je všechno. Nebo když předmětem, který zajímá mysl, bude pouze tělo, pak sama intenzita soustředění způsobí, že už si nebudete uvědomovat pouze jeho tvar, nýbrž postřehnete a uvědomíte si i psychické emocionální procesy, které se vážou na vaše tělo. A když budete tyto změny dobře sledovat, poznáte, že se odehrávají na nepohnutelném psychickém pozadí a - to jste již nalezli tao.

Když tao předstoupí takto před oči člověka, stává se základnou, na niž se člověk může dobře postavit a dívat se zpětnou cestou na tělo, které je „jen" tvarem.
Pak se již nemusí namáhat nalézt „základ přírody". Setrvává na něm a vidí, že platforma (tao), na níž se octl, je původem všech jevů; ty nevznikají náhle, ale jsou výsledkem skladby oněch procesů, které našel dříve než samo tao. Navíc vypozoruje, že tyto procesy jsou totožné s „kvanty" nebo formacemi sil kosmických, z nichž vzniká celý hmotný vesmír.

Jsem ten, kdo se také vzdělal tímto pracovním postupem, a mohu každého ujistit, že dvacet až třicet knih, které jsem v životě přečetl, mi ani světový názor ani ucelenou představu o původu světa nedalo. Proto dobře rozumím Lao-c'ovi.

Lao-ce-Tao-te-ing minarik

Ale když jsem se rozhodl jeho názory komentovat, narazil jsem na nesnáze.
Vzal jsem si před sebe jak překlad od univ. prof. dr. Rudolfa Dvořáka, tak i knihu Jan Chin-Šunovu. Verše obou knih se značně liší. Zdá se, že prof. Dvořák se úzkostlivě snaží pojmenovat věci jmenované Lao-c' tak, jak je on sám jmenoval, kdežto Jan Chin-Šun nebo ještě spíš redaktor této knihy jakožto přesvědčený „materialista" překládá termíny do slov, která se mu zdají vyhovující. Přesto jsem se rozhodl pro tento překlad, protože jsem nabyl dojmu, že první překlad ponechává v textu mezery, které bych nemohl překlenout.
A protože nechci používat obou textů, narážím na obtíže, které zdolávám pouze znalostmi tao a cest, jimiž se ubírá myšlení těch, kdo jej také znají, např. právě myšlení Lao-c'ovo. Nejhorší ovšem je, když se termíny značně liší. Prof. Dvořák např. používá termínu „podnebesí", kdežto v textu od Jan Chin--Suna je termín „země". Nechci rozhodovat, který termín je správnější, ale slovo „podnebesí" by se k celkovému znění textu lépe hodilo. Nicméně se držím všude textu Jan Chin-Šunova, který komentuji z hlediska poznání tao. Kdyby se chtěl čtenář přesvědčit, zda jsem textu správně či špatně rozuměl, musel by sáhnout k textu původnímu a to bude sotva snadné nebo možné.

A nyní se ještě vrátím k osobě Lao-c'. Nebyl ani naivní a nedůsledný materialista, jak tvrdí komentátor jeho knihy, ani ten, kdo nenáviděl utiskovatele čínského národa.
Jestliže znal tao, mohl být pouze realista a nenávidět vůbec nemohl. člověk, který si vytvoří světový názor nikoli z vyčtených pouček, ale z touhy po pravdě, která mu dala dost síly projít celým školením sebepozorování, jaké jsem již výše popsal, musel každý defekt, který nenávist připouští, dříve a dokonale likvidovat. Jen tímto způsobem přestane být jeho nazírání předpojaté a uschopní jej vidět pravdu, která má k tao velmi blízko. A když tao realizuje, tj. učiní je přítomným svému vědomému žití, pak již je z něho mudrc, na jakého běžná měřítka neplatí. Vždy přece moudrost jej vede k tomu, aby dosáhl pokoje, jaký se dá vyjádřit pouze termínem spása.

Tento pokoj se má ke světu zápasu a vášní, jako se má prázdnota kosmu ke kosmické tvorbě.
Tajemný vztah mezi oběma snad umožòuje, aby moudrost měla porozumění pro zápasy a vášně světa stejně jako kosmická prázdnota pro stvoření, ale to je všechno. Mudrc ví, že tyto zápasy a vášně si svět lidí vysnil a že by se jich lidé nechtěli zbavit, protože by jim zmizelo z očí cosi sympatického. Lidé přece chtějí vítězit a předpokladem toho je nenávidět. Vítězit zase souvisí s touhou dostat se do čela lidské společnosti a k tomu je třeba podceòovat jiné nebo přeceòovat svoje potřeby. Nebo snad existuje mezi světskými lidmi někdo, kdo nepomyslí na sebe, když chce bojovat za dobro lidí?
Ne! Nenávist není mravní vlastnost, která uchvacuje mudrce. A Lao-c' je mudrc, který popisuje svět a upozoròuje na to, co dělá svět špatným nebo dobrým. A zná-li tao, zná také původ světa. Pro precisní postřehy jistě není původcem Bůh, ale pouze fyzikální faktory, které mají tím větší vztah jak k minerální, tak i k vegetabilní a animální přírodě, čím jsou blíže tao.

O fyzikálním pojetí kosmu je možno říci, že se poznáním fyzikálního faktoru zvaného pole fyzika dostala až k poznání tao.
Zatím si s ním však neví rady. Odvážnější fyzikové (nebo snad doktrináři) tvrdí, že pole je hmota. Ale v tom případě jde již pouze o zásady. Je zrovna tak dobré nazvat velkou neznámou hmota jako ji nazvat nic. Jsem přesvědčen, že poctivý vědec - teoretický fyzik - se nikdy neodváží zastávat jeden nebo druhý názor. Když ano, pak to už není vědec, ale řemeslník ve vědě. Je přece tak nesmírně obtížné dávat jméno, kterému každý dobře rozumí, něčemu, co poznáváme jako tvůrčí síly přírody, a poli, kde se tyto síly manifestují. To nejlépe ví ten, kdo se systémem duchovního vývoje dostal až k prazákladním silám a momentům svého vlastního bytí.
Dovoluji si tvrdit, že pokud nemají orientální filozofické systémy k dispozici termíny pro tvůrčí momenty shodné s termíny naší fyziky, je hlavní příčina v tom, že při jejich pojmenování užívali tehdy známých slovních výrazů. Fyzika termíny tvořila při objevech kvalit tvůrčí činnosti a to jí umožnilo vyhnout se jejich problematickému výkladu. Když však člověk proniká k základům tvoření cestou duchovně výchovných systémů, najde v popisech tvůrčích kosmických kvalit analogie u duchovních mudrců a ve vědě. Proto nejde o nic jiného než o apriorní nalezení nebo zjištění těchto kvalit. Pak se již snadno podaří zjistit, že vědecká empirie dochází jiným způsobem k témuž poznání jako duchovní výchova, směřující k poznání kvalit tvůrčího světa. A to je velmi potěšitelné. Mudrci věda pomůže zpřesnit jména kvalit a vědě by mohli mudrci pomoci přesněji identifikovat kvality vyššího druhu. Hádky o to, zda „pole" je hmota nebo nic, nemají žádnou cenu. Jsou jen součástí boje rozličných světových názorů a moudrost v nich vůbec není. Proto chybí i pochopení mudrce Lao-c'.

Sama filozofie Lao-c' je především náboženská nebo ještě lépe duchovní a pak teprve sociální.
Nebo kdyby šlo o filozofii čistě sociální, pak by ji nebylo možno spojovat s moudrostí. A Lao-c' byl mudrc. Měl mravní sílu člověka, jaký především nelpěl na smyslově potěšujících předmětech, a měl i schopnost všechno pozorovat a rozumově vážit. Proto mu byly zřejmé vnitřní příčiny zla, jímž je postihován svět. Věděl, že pouze ctnost (dobro a ne-sobeckost) může zlo ze světa odstranit; nemohl tedy nutit lid k revoluci, nýbrž pouze připomínat držitelům moci, jak se mají chovat. Po té stránce je jeho filozofie nanejvýš dobrá. Neadresuje své poselství o ctnosti pouze určitým lidem, nýbrž říká, že má být ideálem všech. Kdyby se tak stalo, nebylo by sociálních problémů, leda pokud by nedostačovala výroba.

Ale k tomuto jevu dosud ve světě nedošlo. Zatím se výrobkům, které mohou naplnit břicha, věnuje méně podstatná část úsilí; zato se usiluje o výrobu věcí, které mohou ničit a ochuzovat. To ovšem není cesta tao. Naopak, je to podivný patologický komplex, který podněcuje ke zlu, ačkoli nese na štítě heslo vítězit a zvětšovat moc. Pro tento patologický komplex nemůže žádný mudrc mít na mysli pouze otázky sociální. Vždycky má na mysli otázky mravní, nebo jen v nich tkví pravé řešení problémů, s nimiž se na světě setkáváme. Až budou tyto problémy vyřešeny, vyvstane lidem vyšší cíl -dokonalé osvícení, nebo pouze osvícení může beze zbytku odstranit zlo ze života.

Kniha TAO TE ŤING v českých překladech: http://tao.kvalitne.cz/

Františka Čupra z roku 1878 - vůbec první český překlad - poprvé online (přepisujeme),
Rudolfa Dvořáka
z roku 1920,
Jan Chin-Šuna z roku 1954 (překlad opatřil komentářem Květoslav Minařík v roce 2005),
Jiřího Navrátila a Libora Wagnera z roku 1969,
Oldřicha Krále z roku 1971,
Egona Bondyho a Mariny Čarnogurské z roku 1993,
F.H.Richarda z roku 1994,
Berty Krebsové z roku 1997,
Jana Kotíka z roku 2000 - poprvé online (přepisujeme),
Václava Cílka z roku 2005,
Josefa A. Zentricha z roku 2007,
Viktora Horáka z roku 2013 

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Lao-c tao taoismus Čína

Komentáře  

# Petr Malý 2015-05-10
Tao te ťing k nám první přivedl František Čupr roku 1878, opíral se o velmi pochbyný a zkreslující německý překlad R. von Pläncknera. Zásluhou orientalisty Rud. Dvořáka vychází roku 1920 první původní český překlad, opírající se hlavně o německý překlad Richarda Wilhelma. Je to první vědecky seriózní práce, založená na původním čínském textu. V roce 1954 vychází v českém znění, jež pořídila dr.E. Bayerlová, ruský překlad od Jan Chin-Šuna, badatele čínského původu, který však trpí značnou gramatickou nepřesností.

Překlady naše a světové do roku 1963 (podle autorů abecedně):
P.Carus - Lao-tse´s Tao-Teh-King, Chicago 1898.
J.J.L. Duyvendak - Tao Tö King, Le Livre de la Voie et la de la Vertu, Paris 1953.
Rud. Dvořák - Tao Tsiova kanonická kniha o Tau a ctnosti (Tao-Tek-King), Praha 1920.
Fung Yu-lan - A History of Chinese philosophy, Peiping 1937.
H.A. Giles - The remains of Lao Tzu, Hongkong 1886.
E.R. Hughes - Chines Philosophy in Classical Times, Londýn 1942.
Ch´u Ta-kao - LaoTzu, Tao te ching, Londýn 1937.
Jan Chin-šun - Staročínský filosof Lao-c´, Praha 1954.
St. Julien - Lao Tseu Tao Te King, Le Livre de la Voie et la de la Vertu par le Philosophe Lao Tseu, Paříž 1842.
D.C. Lau - Lao Tzu Tao te ching, Baltimore-Maryland 1963.
J. Legge - The Sacred Bokk of China. The Text of Taoism, Londýn 1881.
V.Lesný, J. Průšek - Hovory Konfuciovy, Praha 1940.
Slovník spisovatelů, Asie, Afrika, Praha 1967.
V. von Strauss - Lao-tse´s Tao-te-king, Lipsko 1870.
A. Waley - The way and its Power, Londýn 1934.
L.Wieger - Les Peres du systeme taoiste, Sienhsien 1913.
R. Wilhelm - Lao Tse Tao Te King, Das Buch des Alten vom Sinn und Leben, Jena 1911.
Wing-tsit Chan - The Way of Lao Tzu, Indianopolis 1963.
Wing-tsit Chan - A Source in Chinese Philosophy, Princenton 1963.

České a slovenské tituly vycházející z originálu publikované po roce 1970:
O.Král - v antologii Tao - texty staré Číny (1. vydání, Čs.spisovatel, Praha 1971, 2.vydání pod názvem kniha mlčení, Mladá fronta, 1994)
Marina Čarnogurská a Egon Bondy - Lao-c´: O cestě TAO a Jej tvorivej energii TE, 1.vydání, Hevi Bratislava, 1993; 2.upravené vydání Nestor, Bratislava 1996
Citovat
# John 2014-11-02
Taoismus se nejméně ze všeho podobá úhledně pěstovanému, vzorně prosvětlenému lesíku plnému rovných, tesaři dobře padnoucích, a tedy užitečných kmenů; neboť byl vždy spíše bujným jižanským pralesem, pod jehož divokým neladem a neuspořádanou zvůlí květeny, stromoví a trav se kdesi hluboko uskutečňuje těkavému lidskému oku skrytý, a přece tak velkolepý zákon a řád přirozeného organismu. Tak také je třeba i číst ony texty.
Citovat
# Martin 2014-09-13
Co je v klidu, snadno se ovládá,
co je křehké, snadno se rozbije,
co je nepatrné, snadno rozpráší,
rodícím se potížím se snadno předejde.
Dej věci do pořádku, ještě než se potíže projeví.
Mohutný strom vyrostl z malého proutku,
vysoká věž byla postavena na hliněném plácku,
cesta tisíce mil začíná prvním krokem.
Kdo se vměšuje, jen věci kazí,
kdo chce ovládat, vše ztrácí.
Moudrý nezasahuje a tak nic neničí,
na ničem nelpí a tak nemá co ztratit.
Lidé často vše pokazí těsně před dokončením,
věnuj proto stejnou pozornost dokončení jako začátku.
Moudrý touží nemít touhy, učí se odnaučit.
Jen lidem připomíná, jací dříve byli.
Aniž by prosazoval svou vůli,
vede ostatní k nalezení své přirozenosti.
Citovat
# Pa-vo 2014-09-01
Moudrý člověk...
tím, že vše činí pro druhé,
sám stále více získává;
tím, že vše dává druhým,
sám stále více dostává.
Tao-te-ťing, 81.kap.
Citovat
# lao 2014-08-31
V podstatě by celé poselství tohoto dávného spisu šlo shrnout do jediné věty: "Přestaň si dělat starosti, vše je v pořádku, štěstí je právě teď a právě tady."
Citovat