lemmings folow me

Člověk moudrý. Homo sapiens, též člověk rozumný, běžně označován jako člověk. všichni lidé dohromady pak lidstvo, což je ale také označení celého rodu Homo, je jediným žijícím druhem rodu Homo. Je pro něj charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. Člověk je rovněž bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti a kultury.
  Wikipedia

Abychom se stali člověkem, musíme dlouho žít.
Antoine de Saint-Exupéry
Člověk je živočich společenský, obdařený řečí. Člověka tvoří tělo a duše, přičemž duše je uvězněna v těle a tělo je hrobem duše, duše je zodpovědná za každou činnost člověka.
Aristoteles
Člověk je nejchytřejší živočich.
Anaxagoras
Člověk je anděl obývající stroj.
Descartes
Člověk je dvounohá bytost bez peří.
Platón
Člověk je bytost schopná rozumu a poznání.
Cicero
Člověk je dvounohý rozumný tvor.
Boethius
Člověk je uprostřed mezi bohy a zvířaty, přiklání se sem i tam; jedni se podobají těm, jiní oněm, a jiní zůstávají mezi, ti mnozí.
Plotinos
Člověk je zvíře, které odmítá přírodu.
Georges Bataille
Člověk je prach a stín.
Horatius
Človek je nicota, nehotová bytost, svůj vlastní projekt, neboť není tím, čím ho učinil Tvůrce, nýbrž čím se učinil sám.
Paul Sártre
Člověk jako takový mě dvě části. Jednou je připoután k této zemi a druhou je otevřen pro věci nadpřirozené.
Max Scheller
Ze sliv je slivovice, ze slivovice je opice a z opice je člověk.
Staré přísloví z Valašska
Člověk je pozemšťan, obraz boží, tvor boží, prach země oživený Stvořitelem, prchavý ranní opar...
Bible
Člověk je problematický článek mezi zvířetem a andělem.
Blaise Pascal
Člověk je průnik hmotného a duchovního.
sv. Tomáš
Človek je homo faber. (člověk jako bytost schopná tvořit) Jinak také novela Maxe Frische (1957)
Franklin
Člověk je pro to člověkem, že je schopen sebeovládání.
Mahátma Gándhí
Co je člověk, když žije jenom proto, aby spal a jedl? Nic víc než zvíře, nic víc. Ten, kdo nám dal tak velkou schopnost myslet, nazírat věci minulé i příští, zajisté nechtěl, aby božský rozum v nás zahníval a tlel.
William Shakespeare, Hamlet
Člověk je zvíře, které nutně potřebuje výchovu.
Immanuel Kant
Človek je atavistická bytost. Člověk je tvor schopný mravního sebeurčení.
E. Dacqué
Človek je člověk je nic proti nekonečnu, všechno proti ničemu, střed mezi ničím a vším, je stejně neschopen vidět nic z něhož povstal, i nekonečné, v němž je pohlcen. Blaise Pascal
Každý ví, že žádný člověk neexistuje. Člověk je pouhá abstrakcí vzniklá universálie.
Rudolf Jičín
Člověk se od zvířat odlišuje tím, že některé zákonité vývojové procesy, které u savců probíhají v těle matky, se u člověka uskutečňují mimo těla matky. Tento předčasný příchod na svět, který neumožňuje samostatné přežití, odhaluje zlom mezi požadavky prostředí a možnostmi přežití dítěte. Dítě vyžaduje pečovatelskou pomoc, což způsobuje, že vstupuje do velmi brzkého kontaktu s rozmanitými předměty ve světě.
Adolf Portman
Člověk je první propuštěnec přírody.
Herder
Člověk je sjednocení rozporů - blázen a mudrc.
Jan  Paul
Člověk je zvrhlý živočich, jehož přirozenost je však ušlechtilá.
J. J. Rousseau
Človek je bídný tvor, plavá bestie, nezvíře a nadzvíře, směřující k nadčlověčenství. Člověk: živočich, který může slibovat.
Friedrich Nietzsche
Človek je zvíře, které umí lhát.
Arthur Schopenhauer
Človek je hledač boha, ten, který umí říci svým pudům ne. Podstata člověka a to, co můžeme nazvat jeho,, zvláštním místem "stojí vysoko nad tím, co nazýváme inteligencí a schopností volby a co by ani nebylo možné dosáhnout tehdy, kdybychom si tuto inteligenci a schopnost volby představovali jako něco, co lze libovolně stupňovat až donekonečna. Ale bylo by chybou i to, kdybychom to nové, co dělá člověka člověkem chápali jen jako nový podstatný stupeň psychických a do vitální sféry patřících funkcí a schopností, který se přiřazuje k takovým psychickým stupněm jako je emocionalita, instinkt, asociační paměť, inteligence a volba, a jehož poznání by tedy bylo v kompetenci psychologie a biologie.
Max Scheller
Človek je manipulovatelný automat.
J. B. Watson
Človek je tvůrce i produkt společenských poměrů, ten, co vytváří svůj svět.
Karl Marx
Človek je člověk je biologický organismus na nejvyšším stupni přirozeného vývoje živé hmoty na Zemi.
filosofie marxismu
Člověk je Boží stvoření, všechno je mu dáno od Boha a jeho posláním nebo smyslem je cesta ke Stvořiteli. níboženská.
křesťanská filosofie
Člověk je ten, co se ptá, hovoří a má schopnost zpochybňování.
K. Löwith
Človek je humanoidní forma, produkt bezcílného materiálního procesu.
J. Simpson
Človek je zbloudilec evoluce, neboť s jeho mozkovým „trustem“, jak se zdá, není něco v pořádku.
A. Köestler
Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Jan Werich