Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Zkušená kantorka Lubomíra Moudrá o nesmyslnosti současné inkluze v českém školství

wall pink floyd

"Znám dobře současný trend inkluze. Je zde snaha integrovat všechny do hlavního proudu, aby nebyli nijak diskriminováni. Takové opatření však může uplatňovat jen ten, kdo má do speciální pedagogiky pouze povrchní vhled."

Vážená paní ministryně,

k 15. 11. končí připomínkové řízení k vyhlášce § 19 školského zákona. Proto mě nemůže nechat klidnou vše, co se v současné době ve speciální pedagogice děje.

Mám ve speciální pedagogice dlouholetou praxi. Za tu dobu jsem měla možnost pracovat se všemi druhy postižení u dětí. (…) Asi největším oříškem pro mě byla hluchoslepá holčička s DMO. Při tomto těžkém postižení zbývá k využití pouze jeden smysl – hmat, který však byl kvůli DMO také částečně poškozen. Tato holčička přitom měla normální, nepoškozený intelekt.
Mám rovněž jedenáctiletou praxi jako učitelka ZŠ. Myslím si proto, že na základě svých zkušeností mám ke speciální pedagogice co říci.

Na vysoké škole mi nejvíce pro budoucí profesní život daly praxe na různých druzích speciálně pedagogických zařízení. Již tehdy mě nejvíce zaujal specifický duch, který na těchto školách vládne. Byl to duch maximální podpory a přijetí těchto dětí a zároveň vysoké specializované úrovně práce s těmito dětmi. Tento duch je charakteristický pro všechny speciální školy. Velmi specializovanými a vypracovanými metodami se zde děti učí zvládat čtení, psaní, počítání, vyjadřování, sebeobsluhu, zkrátka všemu potřebnému pro život.

Základní myšlenka, která nám byla vštípena a kterou jsme vysvětlovali dětem i rodičům, byla: maximální podpora sebevědomí, sebeúcty a důvěry v sebe u dítěte, vysvětlovali jsme dítěti, že zde se učí speciálními metodami vše, co potřebuje pro život, aby se do něj mohlo zapojit stejně jako ostatní. Překvapovala mě právě ta sebejistota, radostnost a vzájemná podpora dětí, ať to byly ty beznohé, které chodily po rukou, bezruké, které psaly ústy, slepé, apod. Tyto hodnoty, tak důležité pro jejich budoucí život, se daly vybudovat právě těmito vysoce specializovanými metodami a zkušeností speciálních pedagogů, kteří v daném prostředí působili mnoho let a zkušenosti načerpali.

Tyto školy mají své nezastupitelné místo.

Znám dobře současný trend inkluze. Je zde snaha integrovat všechny do hlavního proudu, aby nebyli nijak diskriminováni. Takové opatření však může uplatňovat jen ten, kdo má do speciální pedagogiky pouze povrchní vhled.
Vždyť právě tím, že postižení jsou vychováváni a vzděláváni ve výše popsaném prostředí, se jim poskytne podpory a možnosti pozdějšího začlenění největší. Toho žádná škola, kde budou tyto děti integrovány, na takové úrovni nedosáhne. Mluvím nyní o určitých typech postižení – těch těžších. Některá postižení integrovat lze a je to dobře. Škola však k tomu musí mít vybudované podmínky. Takové podmínky se rozhodně nevybudují během půl roku, a jsou to:

  • Především hluboké proškolení všech pedagogů pracujících na základních školách, včetně praxe ve speciálně pedagogických zařízeních a školách a „nasáknutí“ hlavního ducha speciální pedagogiky, což je bezpodmínečné přijetí všech, bez ohledu na jejich výkon. Tohle je to hlavní, co i mě speciální pedagogika naučila, a beru to jako velkou cennost, zvlášť v současné době zaměřené na výkon a rozdělování lidí do různých soupeřících sociálních skupin.

  • Za druhé pak bezpodmínečně nutné snížení počtů žáků ve třídách. Má-li být ve třídě rodinné prostředí vstřícné ke všem, s integrovanými dětmi, neměl by počet dětí ve třídě být vyšší než 15 žáků. Zní to jako sci-fi a úzce to souvisí s financováním. Navíc k tomu všemu musí být vypracován projekt, vytvořený skutečnými odborníky se zkušenostmi. Ředitelé by také měli být opět zaměřeni především na pedagogický proces a ne na neustálé počítání, jak vyjdou s penězi, čemuž se potom chod školy podřizuje. V dobách, kdy školy neměly právní subjektivitu, ředitelé měli o tuto starost méně.

  • Za třetí je nutné, aby na každé škole pracovalo několik speciálních pedagogů, kteří budou plnit funkci asistentů, neboť současný systém, kdy asistenti mají pouze absolvovaný kurz (v horším případě ani to ne) a jsou ohodnoceni tak, že se tomu lze jen zasmát, je absurdní.

Tito speciální pedagogové by měli mít navázaný úzký vztah se všemi druhy speciálních škol, kam by se chodili v případě potřeby učit či poradit. Tyto školy existují především v Praze a bylo by proto potřeba je rozšířit i do dalších velkých měst. Kromě toho by měly být v každé škole speciálně pedagogické třídy, ve kterých by se scházeli žáci, kteří to potřebují, na některé předměty – např. čeština, matematika, cizí jazyk.

Sama jsem pracovala ve speciální třídě, kde jsem měla čtyři oddělení. Tato práce je náročná, má svá specifika, ale dá se zvládnout. Myslím si proto, že podle velikosti školy by měla být nejméně jedna taková třída na 1. stupni a jedna na 2. stupni. Pracovalo by se v blocích, protože přímou a nepřímou práci je v takovém případě třeba rozložit do větších časových úseků.
Ostatní předměty by mohly děti plnit se svojí kmenovou třídou.
Toto vše by mělo být zcela průchozí, takže speciální pedagog by mohl dítě vrátit do kmenové třídy na určitý předmět, pokud by toho již bylo schopné, a opačně.

Já osobně si stejně myslím, že samotní handicapovaní žáci dosáhnou většího klidu a kvality přípravy na budoucí život ve speciálních školách. Nechala bych proto zcela na rodičích, do jakého typu zařízení chtějí své dítě dát. Toto dnes, v době svobody, možné není!

Mnou výše popsaný způsob výuky by měl však nezastupitelné místo v místech vzdálených od Prahy, kde většina speciálních škol (nemluvím o praktických školách) je.

Jsou zde totiž v současném uspořádání, tak jak nyní existuje, i nevýhody. První slabinou je, že děti ze vzdálenějších míst, které se vzdělávají ve školách pro žáky se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením, musí bydlet na internátě v Praze, což rozhodně dobré není. Druhým problémem je to, že široká veřejnost, ani žáci ZŠ, nemají možnost dostat se s postiženými dětmi do styku a naučit se adekvátně s nimi jednat. Na základních školách je v tomto směru zcela pole neorané, a to jak u učitelů, tak u rodičů a u dětí.

Speciální školy by však měly mít nezastupitelnou metodickou roli, navíc některá postižení integrovat nelze, a hlavně rodiče musí mít širokou možnost se informovat a následně rozhodnout, kam své dítě chtějí dát, jestli do speciální školy, nebo integrovat do běžné školy.
Jsou však takové druhy postižení, při kterých by se nemělo o integraci do běžné školy ani uvažovat. Jak se asi bude v přeplněné běžné třídě, plné hluku a rozruchu, s dětmi mnohdy agresivními cítit integrovaný autista, který vnímá bolestně všechny silnější zvuky, je zvyklý na naprostý neměnný řád ve všem a na své stereotypy, které mu dodávají jistotu, a potřebuje hlavně laskavost a klid? Lze si to vůbec představit? – Měla jsem rovněž ve třídě nemluvící dítě. Navštěvovalo rok logopedickou třídu a vrátilo se mluvící s nepatrnou vadou řeči. Základní škola toto nedokázala. Já osobně, pokud by se to týkalo mého dítěte, bych v současné době volila jednoznačně speciální školu.

V současné době, kdy jsme na tom s penězi tak, jak jsme, bych viděla jako nejjednodušší nechat vše fungovat tak, jak je, a zajistit široké možnosti setkávání se obou skupin dětí (postižených a zdravých) při různých aktivitách mimo výuku. Při tom pak v klidu a za široké spolupráce odborníků vypracovat projekt změn, o kterém jsem se zmínila výše, vyhodnotit jej i finančně a rozhodnout, máme-li na to prostředky.


Až dosud jsem psala o speciální pedagogice obecně. Nyní bych se ráda zaměřila na praktické školy, kterých se navrhované změny nejvíce týkají.
Na praktické (tehdy zvláštní) škole jsem pracovala 8 let. Velmi dobře si pamatuji, v jakém stavu k nám přicházely děti ze základní školy. Bez sebevědomí, zneurotizované, sebepodceňující se, negativně naladěné, zdeptané neúspěchem, nepřijetím, často i posměchem nebo šikanou. Tyto věci na základní škole existují a nepřestanou existovat mávnutím kouzelného proutku, za současných podmínek (přeplněnost tříd, pohánění dětí k co největšímu výkonu, splnění všech výstupů, přeplněnost osnov, číselné hodnocení).

Tyto děti po příchodu do zvláštní školy neuvěřitelným způsobem rozkvetly. Mohly poprvé v životě poznat úspěch, bezpodmínečné přijetí od učitelů i kamarádů sobě rovných a byl z nich sejmut tlak, kterým na ně požadavky základní školy působily, a poskytnut prostor a podpora pro pochopení učiva, které bylo podáváno způsobem jim pochopitelným. K tomuto máme velmi dobře vypracované učebnice sestavené s přihlédnutím a zkušenostmi s tím, jak mentálně postižené dítě vnímá a co potřebuje, a učební plán zaměřený na zvládnutí toho hlavního.

Vždy platilo toto:
1. třída ZŠ je rozložena do prvních tří let školní docházky, neboť u lehce mentálně postižených dětí vyzrává nervová soustava pomaleji a v tomto věku je tomuto dozrávání nutno poskytnout prostor. Navíc u některých dětí je nutno vytvořit v tomto věku ještě i sociální návyky a doplnit znalosti, které by mělo dítě při vstupu do školy mít. O tom se ale podrobněji ještě zmíním.

Za první tři roky školní docházky zvládnou tedy žáci první třídu základní školy a dále to postupuje již zhruba podobně jako na základní škole (4. třída praktické školy odpovídá zhruba 2. třídě ZŠ, 5. třída 3. třídě atd.), s pomocí jednodušších učebnic a mírné redukce učiva, které obsahuje ty nejdůležitější vědomosti. Na 2. stupni se to pak zrychlí.

Děti tedy opouštějí praktickou školu s vědomostmi zhruba ukončené 7. třídy ZŠ. Zároveň je na praktické škole více hodin pracovního vyučování, neboť se vychází z potřeby získat praktické dovednosti, které žáci budou pro svůj další život potřebovat, neboť je zde předpoklad, že se uplatní hlavně v manuálních profesích.

V době, kdy jsem učila na zvláštní škole, byla možnost, o které nevím, jestli existuje dosud. Byla to možnost doplnit si po absolvování zvláštní školy ještě učivo posledních dvou ročníků základní školy a získat tak úplné základní vzdělání.
Toto by mělo zůstat zachováno a zároveň přidána možnost přestupu zpět na základní školu v průběhu školní docházky, nastane-li u dítěte zlepšení. Zrovna tak by mělo být ponecháno zcela na vůli rodičů, kde chtějí své dítě nechat vzdělávat. Jsem přesvědčena o tom, že ten klid na učení, podporu a pozitivitu při učení v současné chvíli základní školy integrovanému dítěti s LMP nejsou schopny poskytnout a za pomoci vámi navrhovaných opatření nebudou schopny poskytnout ani na začátku příštího školního roku.

Představte si, prosím, reálnou situaci na základní škole:
Ve třídě je průměrně 27 dětí, tlak je na co nejlepší a nejrychlejší zvládnutí učiva, konkrétně ve své třídě mám nyní 5 integrovaných dětí z důvodu ADHD syndromu a poruch učení, další 4 mají dyslektické poruchy rovněž diagnostikovány. V minulých dobách existovaly na základních školách pro podobné případy vyrovnávací třídy s menším počtem žáků a dyslektické třídy, z nichž pak děti přecházely do běžné 6. třídy ZŠ. Plnily svou funkci velmi dobře, poskytly dětem to, co potřebují – prostor, čas a speciálně pedagogický přístup. O to jde vždycky. Je třeba pochopit tuto základní věc – nejedná se o nějakou separaci, ale naopak o co největší podporu právě k tomu, aby se dítě dokázalo začlenit. Tyto třídy zmizely – není mi známo proč.

Mám to tedy ve třídě takto nastavené, k tomu další žáček „studuje“ dálkově přes e-maily v USA, jeden je nadprůměrně nadaný. Umí si někdo představit, jak to dopadne při začlenění dalších mentálně či jinak postižených dětí s asistenty nebo bez nich do této třídy? Řekla bych, že tak že asistent bude sedět s dítětem někde v rohu a snažit se ho naučit to, co by se jinak učilo v klidu a pohodě se svými kamarády ve speciální škole. V případě, že toto dítě bude mít k tomu ještě poruchu chování, odejde s ním ze třídy někam jinam, nebo dítě rozhodí celou třídu. To je tedy opravdu maximální poskytnutí podpory. Bude-li dětí s poruchami chování ve třídách více, logicky se to nebude rodičům líbit, mně by se to nelíbilo také. Budou hledat školu, kde je to lepší, a školy se opět rozdělí, tentokrát na ty dobré a špatné, propast mezi školami a mezi žáky se prohloubí.

A co nadané děti? Zrušíme třídy pro ně a víceletá gymnázia? To je přeci také proti trendu inkluze. Málokdo ví, že speciální školství zahrnuje rovněž děti nadané. Navrhovanému modelu tyto školy také nevyhovují. Není naprosto přirozené, že lidem i dětem je nejlépe mezi těmi, kteří jsou jim podobní?

Skutečný příběh?
Jako příklad reálného stavu bych ráda opět uvedla případ ze své třídy: Klouček (říkejme mu Milánek) ke mně propadl, když jsem začínala s prvňáčky. Opakoval tedy 1. třídu. Byl stresovaný, pomočoval se, podpora z rodiny byla mizivá. Jako první úkol jsem si dala nechat ho „rozkvést“ tak, jak jsem o tom psala při zmínce o zvláštní škole. Povedlo se. Ze zlobivého, roztěkaného a nesoustředěného dítěte se stal radostný, iniciativní kluk. Tak to bylo v prvním pololetí 1. třídy. Učivo, které slyšel již podruhé, celkem zvládal. Ve druhém pololetí 1. třídy narazil na svůj strop. Děti mu začaly nezadržitelně utíkat. Na konci 1. třídy byla situace patová – opět zlobil, nezvládl chvíli sedět u práce, soustředit se. Něco uměl napsat, číst malinko a počítal s chybami do pěti.

Po své dlouholeté práci ve speciální pedagogice o sobě vím, že diagnostika mi jde docela dobře. Bylo mi jasné, že toto je dítě s hraničním intelektem spadajícím v některých složkách do pásma LMP. V duchu jsem ho viděla jako úspěšné dítě na praktické škole. Konkrétně tento by to zřejmě zvládl i v běžné třídě s asistentem; sehnat asistenta však nebylo reálné a navíc i přes veškerou moji snahu byl ve třídě outsiderem, neměl kamaráda, byl jiný (nebyl to Rom) a děti si s ním neměly co říci. Ve školní jídelně si vždycky sedal k dětem ze speciálních tříd, které ve škole také máme, ty ho braly. Bylo to dlouhé uvažování. Kdyby tento žáček měl z domova maximální podporu, možná by ZŠ se čtyřkami prošel, přetížen a bez kamarádů. Tu však neměl.

 Na začátku 2. třídy jsem věděla, že tohle musíme dělat nějak jinak, a šla jsem se poradit do SPC (Speciálně pedagogického centra). Na tohle jednání tedy hned tak nezapomenu. Když jsem vše vysvětlila, bylo mi psycholožkou doporučeno, aby Milánkovi byly nasazeny léky, díky čemuž by tolik nevnímal, že selhává. Unikátní rada. Pár kroků od nás přitom fungovala speciální třída. Rozhodla jsem se tedy k tomu, co jsem sama pokládala za nejlepší. Sehnala jsem si učebnice pro praktickou školu a o své vůli, tajně, jsem začala Milana učit podle nich. Vytvořila jsem z něho tedy zvláštní skupinu ve třídě. Samozřejmě to zabralo. Učebnice byly pro Milana srozumitelné, nadšení a zaujetí pro práci se vrátilo. Dětem jsem vysvětlila, že se učí to, co ony, ale potřebuje k tomu více času, než je dožene.

 Učili jsme se takhle rok. Na konci školního roku Milan počítal do dvaceti, po desítkách do sta, uměl násobilku dvou, měl splněnou 3. třídu praktické školy. Přesně tak, jak to odpovídá prvním třem ročníkům praktické školy s ohledem na vyzrávání nervové soustavy. Byl to obrovský pokrok s ohledem na to, s čím na začátku školního roku začínal. Podle osnov základní školy ovládal však pouze učivo 1. třídy ZŠ a kousíček. Výstupy 2. třídy nesplnil. Přes svůj obrovský pokrok a snahu měl být tedy podle platných norem hodnocen nedostatečně. Po diskusi s panem ředitelem byl tedy Milan hodnocen slovně. V hodnocení jsem vyzdvihla jeho velké pokroky a povzbudila ho k další práci. Musela se tam však objevit věta „Učivo 2. ročníku podle osnov ZŠ jsi nesplnil.“ No, pořád to vypadá lépe než pětka.

 V průběhu výše popsaného fungování ve 2. třídě mi bylo stále více jasné, že ve třetí už to tímhle způsobem nepůjde. Učiva ve 2. třídě je v porovnání se 3. třídou podstatně méně, navíc jsem na konci školního roku byla z této práce na dvě skupiny současně s výše popsaným stavem ve své třídě (pět dalších integrovaných, čtyři s poruchami učení, jeden žák v zahraničí, pro kterého jsem připravovala přezkoušení) značně umořená.

 Po vysoce fundované radě, které se mi dostalo v SPC, jsem tedy po dohodě s maminkou chlapce začala hledat dobrou PPP (Pedagogicko-psychologickou poradnu), kam bychom chlapce poslaly. Maminka, sama absolventka zvláštní školy, mě moc prosila, abych jí pomohla syna do speciální školy dostat. Přesvědčila jsem se, že dostat dnes dítě do speciální třídy je těžší než dostat maturanta na vysokou. Byla jsem svědkem naprosté beznaděje a bezvýchodného stavu matky, na její přání ohledně zařazení syna do speciální třídy nebyl vůbec brán zřetel.

 Vzhledem k tomu, že je poradna více vzdálená od bydliště žáka a se špatně navazující autobusovou dopravou s několika přestupy, slíbila jsem mamince, že ji do poradny odvezu vlastním autem. V průběhu školního roku jsme tam byli celkem pětkrát. Nebudu to popisovat podrobně, mohu jen říci, že přestože výsledky vyšetření odpovídaly požadavkům k zařazení do speciální školy, stáli jsme před neprostupnou zdí, poradna požadovala, aby žák absolvoval vyšetření opakovaně, protože musí tento výsledek vyšetření vyjít dvakrát. Později nám napsali výsledek tak, aby poradna byla krytá, to znamená bez doporučení, které by opravňovalo dítě k zařazení do praktické školy. Rodiče nejen tohoto dítěte, kteří si přejí, aby bylo vzděláváno ve speciální škole, nemají v současné době absolutně žádnou možnost toho dosáhnout.

 I v naší škole je podobných dětí v různých třídách mnoho. Žijí svůj život trvale neúspěšného dítěte na okraji kolektivu, věčně selhávajícího, s útržkovitými vědomostmi, které jim nedávají smysl, dítěte naladěného negativně, neurotického, bez kamarádů, vystaveného mnohdy šikaně.
To je tedy v praxi rovný přístup k vzdělávání, úplně špatně pochopený a zcela převrácený. Tito žáci propadnou jednou na 1. stupni, vícekrát nemohou, jednou na 2. stupni, takže vystupují ze 7. třídy ZŠ. Jak jsem již uvedla, i praktická škola končí zhruba na úrovni 7. třídy ZŠ. Ti ze ZŠ ovšem vystoupí s útržkovitými znalostmi, trvale poškozeni devítiletým trápením, nešťastní. Jak úspěšní budou v dalším životě, je lehké domyslet; z nešťastných neúspěšných lidí skončí mnoho z nich u různých druhů agrese. Představme si k tomu ještě do praxe uvedený celý plán inkluze, to znamená další děti s asistenty či bez nich ve třídách.

 Milan je nakonec po ročním snažení mém i jeho rodičů ve speciální třídě naší školy. Vídám ho každý den ve společné školní jídelně. Podle očekávání opět kvete a je šťastný. Jsem velmi ráda za každý den, který tam stráví v pohodě, a také za to, že se mu tam v klidu dostane základů vzdělání. Jak to s ním dopadne v příštím školním roce, nevím.

Romská specifika a perspektivy:
Nakonec bych se ještě chtěla zmínit o těch, kteří stáli na začátku zrodu těchto plánovaných změn – o Romech. Je známo, že jsou to oni, kteří si stěžovali, že jsou neoprávněně zařazováni do praktických škol. V některých případech to může být i pravda. Při mém působení ve zvláštní škole v Kladně, která byla známá jako škola prakticky romská (v jednotlivých třídách byl maximálně jeden dva žáci neromského původu, někdy ani to ne), jsme byli svědky stavu, kdy romští rodiče vodili děti k zápisu přímo do této školy, přestože správný způsob byl takový, že dítě mělo jít k zápisu do běžné ZŠ a teprve na základě doporučení PPP bylo vřazeno do speciální školy, pokud to potřebovalo. Více postižené děti přišly k zápisu do školy již s touto zprávou z PPP. Romští rodiče však PPP často vynechávali a rovnou přivedli dítě k zápisu do tehdy zvláštní školy, protože byla „jejich“. Na základě toho, že v té době mohli rodiče rozhodnout, kde chtějí, aby se jejich dítě vzdělávalo, bylo zapsáno tam.

 Myslím, že při dodržení správného postupu – že dítě nastoupí školní docházku v základní škole, a teprve selhává-li, je vyšetřeno a případně přeřazeno, nemělo by k nespravedlivému zařazení do speciální školy dojít. Navíc, jak jsem již uvedla, bylo možno si základní vzdělání doplnit. Myslím, že v každém případě je správnost zařazení možno si ohlídat, je to rozumnější než rozorat celé fungování speciální pedagogiky na základě stížnosti jedné skupiny obyvatel. Jde zde totiž ještě o jednu věc, kterou jsem v proběhlých diskuzích osobně vůbec nezaznamenala.

 Už na vysoké škole jsme se učili, že u mentálně postižených dětí rozlišujeme dva typy tohoto postižení – sociální mentální postižení a organické. Organické je dáno organicky – dítě se tak prostě narodí a není možno jej příliš měnit. Sociální demence je způsobena nepodnětným rodinným prostředím, nerozvíjením dítěte a podobně. Pokud je podchycena včas, dá se podstatně měnit k lepšímu. Je tragické, že se tyto dvě věci v současné době vůbec nerozlišují.

 Mluvila jsem s mnoha rodiči dětí s organicky danou demencí, kteří rozhodně jsou schopni dítěti poskytnout vše ke zdárnému vývoji, ale dítě má prostě své limity dané. Tito rodiče chtějí pro své dítě chápavé přijímající prostředí a speciální péči a metody jemu blízké, zároveň kamarády blízké mu úrovní. Nepřejí si integraci za každou cenu. Na ty v současné době není brán vůbec zřetel.

 Pokud jde o sociální demenci, která se u Romů vyskytuje častěji než u majoritní populace, tam je potřeba opatření daleko širšího. Z nejširšího hlediska by bylo potřeba změn v celé společnosti tak, aby Romové měli usnadněno vůbec najít zaměstnání. Od toho se pak odvíjí vše ostatní. Jestliže však máme v naší republice regiony, kde je obecně složité najít práci, bude se to Romům dařit tím hůře, ne z důvodu rasismu, ale z důvodu zakořeněného povědomí o jejich nespolehlivosti. Romské děti je pak třeba podchycovat v útlém věku a začít rozvíjet co nejdříve, tak aby už do školy nepřicházely s tímto handicapem.

 Je to běh na dlouhou trať a práce, která se musí dělat postupně a dlouhou dobu. Ze své zkušenosti vím, jak nepodchycené a temperamentní romské dítě dokáže rozhodit práci v celé třídě, současně ale znám i mnoho romských dětí hodných a šikovných, takže přestože nyní píši o Romech, bylo by správnější psát obecně o dětech se sociální demencí jako takových. Konkrétně Romů se však týká to, že především oni sami by měli převzít iniciativu. Z jejich středu musí vyjít vzdělaní lidé, kteří se budou sami snažit vyřešit problémy jejich společnosti uvnitř ní samé a následně pak ve vztahu k ostatním.

Na závěr bych chtěla apelovat a poprosit. Vezměte, prosím, v úvahu podněty speciálních pedagogů. Nevím, kdo v současné době za ministerstvo školství má mandát k jednání s EU. Měl by to být v každém případě odborník s širokým vhledem do problematiky. Nevěřím tomu, že bychom nedokázali své speciální školství před EU obhájit a vysvětlit. A nevěřím také tomu, že by to odborníci v EU nedokázali pochopit. Chce to jen více dialogu. V každém případě by lidé, kteří rozhodují o změnách, měli problematiku znát, jak naši, tak ti z EU. V první řadě to znamená navštívit speciální školy a seznámit se s prací v nich. Není problém sem příslušné lidi z EU pozvat.

 Je možné, že v jiných zemích je speciální pedagogika organizována jinak. Není však dobré nutit všechny pracovat podle jednoho „jedině správného“ modelu. Je to o komunikaci a také o naší schopnosti se obhájit.

Pamatuji se na dobu těsně po sametové revoluci. Tehdy k nám přijeli speciální pedagogové ze Západu, aby nám předali své zkušenosti. Když jsme jim vše ukázali a provedli je po speciálních školách, řekli nám: „My vás nemáme co učit, my se budeme učit od vás.“ Tehdy byla speciální pedagogika u nás na světové špičce. Nenechte ji, prosím, upadnout do chaosu, už jen kvůli těm profesorům, vyhlášeným kapacitám, kteří ji před lety u nás zakládali a dobře věděli proč.

Děkuji.

Poznámka: Mezititulky, vysvětlivky a drobné krácení v úvodu jsou redakčními zásahy - Kulturní noviny, http://www.kulturni-noviny.cz

Vaše názory  

# Milena via
Inkluze je především hrozné slovo a nevím, proč v ČR nepoužíváme slovo začlenění.

Začleňování tělesně hendikepovaných žáků je správné a bylo tu i bez zákona. To je prosím obyčejná lidská slušnost – umožnit vozíčkáři výuku se zdravými dětmi. Na to opravdu nepotřebujete tunu papíru a tunu zákonů. Obrovský zločin je ale násilné začleňování dětí s mentálním oslabením. Děti s IQ pod 70 bodů nepatří do běžné třídy. A žádný asistent, natož zákon, na tom nic nezmění. Paní ministryně totiž, zdá se, nedokázala pochopit, že IQ mentálně hendikepovaného žáka se nesčítá s IQ asistenta. Dodnes nebyla paní ministryně schopná vysvětlit, v čem je asistent lepší než speciální pedagog v praktické škole. Ale abych odpověděl na vaši otázku, zdali inkluze přinesla to, co se očekávalo, tak ano, přinesla: Mentálně postiženým dětem v běžné třídě přinesla posměch, v lepším případě ignoraci ze strany běžných dětí bez hendikepu. Přinesla jim to, že jen velice obtížně budou ve škole zažívat úspěch. Přinesla jim asistenta, ale sebrala jim kamarády. Přinesla jim dva cizí jazyky, i přestože tyto děti mají problém s mateřským jazykem, ale sebrala jim rozšířenou výuku praktických činností, dílen, pěstitelství, zkrátka sebrala jim osnovy pro praktické školy.

V podstatě jim sebrala důstojnost a šanci připravit se na život venku. Je mi těch dětí strašně líto – to se prostě nemělo nikdy stat.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zavirejte-skoly-Znam-filozofa-ktery-u-Babise-vyrabi-parky-Inkluze-to-je-Ucitel-rekl-pravdu-o-nasem-skolstvi-511394
Dítě s IQ pod 70 bodů se Pythagorovu větu nenaučí v žádném kraji.
| Quote
# Irena
Tady je článk plně potvrzující všechno, co paní Moudrá napsalal. Úpadek školství v přímém přenosu a bez příkras díky ODS, TOP09, ČSSD a KDUČSL, která u všeho asistovala.
zpravy.idnes.cz/stredni-skola-maturita-neuspesni-studenti-nejhorsi-skoly-inspekce-113-/domaci.aspx?c=A170816_202813_domaci_dtt
| Quote
# Milada
Čeští učitelé berou nejmíň v EU. Aktuálně si učitel ze základní nebo střední školy přijde v průměru zhruba na 107 procent průměrné mzdy. Oproti roku 2002 je to jen nepatrné vylepšení, tehdy to bylo asi 101 procent. Ve studii se navíc poukazuje, že čeští učitelé jsou na tom nejhůř jak v EU, tak v rámci OECD, jež sdružuje nejvyspělejší země světa. „Průměrné platy českých učitelů na základních školách jsou v relaci k průměrným platům ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců nejnižší,“ říká Münich z think-tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGE-EI. Zatímco roční výdaje na vzdělávací instituce v poměru k HDP jsou ve Velké Británii, Norsku nebo Dánsku blízké pěti procentům, v Česku nedosahují ani tří procent a hůř na tom jsou jen Maďaři. Podobně nepříznivě pro zdejší ekonomiku vychází i průměrný roční výdaj na jednoho žáka. U premiantů typu Lucemburska, Norska nebo Švýcarska jde o částky převyšující 10 tisíc amerických dolarů, Češi se krčí na posledním místě s necelými pěti tisíci dolarů. Jde o údaje zohledňující kupní sílu dané země, jsou proto srovnatelné. Státy, jež učitele platí nejlépe, jsou zároveň zeměmi s nejkonkurenceschopnějšími ekonomikami. Nízké platy naopak od učení odrazují schopné lidi. „Vzdělanost populace zásadním způsobem přispívá k ekonomickému růstu a kvalitě života moderní společnosti. Kvalita vzdělávání se odvíjí především od kvality učitelů a ta i od atraktivity učitelské profese,“ tvrdí Münich.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platy-ucitelu/r~97caad785b0b11e79b340025900fea04/?_ga=2.252786190.687410252.1498031765-201998701.1486747470
| Quote
# Pavla
•Výdaje na společné vzdělávání dětí, takzvanou inkluzi, by v příštím roce měly přijít téměř na čtyři miliardy korun, podle původních odhadů to přitom mělo být 1,5 miliardy korun.
http://archiv.ihned.cz/c1-65831290-inkluze-je-dvakrat-drazsi-nez-se-cekalo-pilny-ji-odmita-platit-a-hleda-kde-by-usetril
| Quote
# Ewak
opouštím státní školství. Hlavní důvod, který mě k tomu vedl, je naprostý a drastický nepoměr mezi vydanou energií a přijatými penězi, které by člověku měly umožňovat regeneraci sil. Neumožňují. Od určitého věku prostě už nelze učit dopoledne ve škole a odpoledne doma, aby bylo na víc než na nájem. Přes všechna palcovými titulky komentovaná přidání peněz učitelům je příjem většiny kolegyň, které znám, pod dvaceti tisíci čistého. Poslední zvýšení, čtyři sta korun čistého, které jsem dostala, mě definitivně zbavilo iluze, že by se situace mohla změnit. Mám dvě vysoké školy, státní zkoušky ze dvou jazyků a dvacet šest let let praxe ve školství na nejrůznějších typech škol. Tuhle práci jsem měla ráda, u nás v rodině je to tradice. Ale někdy už to prostě dál nejde. Jedna z posledních ran byla i v uvozovkách inkluze po česku, která má za následek, že se ve třídě hromadí děti s nejrůznějšími poruchami učení a chování, a to tak, že tvoří i víc než polovinu žáků. Taková třída je pak nevzdělavatelná, ať je tam asistentů, kolik chce, a učitel je v roli krotitele hyperaktivních dětí, dětí s ADHD, aby nepřiškrtily spolužáky, což se mi stalo třikrát. Proto se asi v poslední době šíří názor, že hlavní funkcí školy není děti vzdělávat, protože si vše mohou najít na internetu, ale socializovat. Inkluze byla spuštěna nepřipravená, bez zajištění financí pro školy. Na zmenšené třídy, stavební úpravy a vybavení, ale ani na zvýšený počet učitelů a dalších odborníků nikdo peníze nedal. Navíc je tragický nedostatek asistentů a jejich plat je k pláči.
Více:
www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Proste-se-lze-hlavne-o-platech-Inkluze-pracky-penez-A-bude-hur-takze-odchazim-odkryva-pomery-ve-skolstvi-ucitelka-s-26-lety-praxe-490099
| Quote
# Mirek
K tomu poněkud smutný vtip. Učitelka k inspektorovi: Ve třídě mám vozíčkáře, slabozraké, pět dyslektiků, čtyři žáky s dysgrafií nebo dysortografií, dva autisty a tři žáky se syndromem ADHD…to všechno v pohodě zvládám. Ale řekněte mi, co mám dělat s těmi dvěma potížisty, kterým naměřili IQ 150?
| Quote
# Šárka
Opravuji písemky primánů z biologie a začínám mít dojem, že inkluze už je i na našem gymnáziu, když si přečtu větu: "z čeho viblivá, že lyšejník je autotrofní a má řasi s chloroplastem". Nejprve tomu nerozumím, a když pochopím, jímá mne hrůza….kde udělali soudruzi z NDR chybu???
| Quote
# Marie
No to je nám objev. Kdyby ministrová školství byla vzdělaná a nebo aspoň měla kolem sebe skutečné odborníky, tak by věděla, že inkluze za každou cenu je cesta do pekel a to především pro to postižené dítě. Odborníci by věděli, že toto si vyzkoušeli na západ od hranic už cca v 70.letech minulého století a že se jim to vážně neosvědčilo. Odborníci by věděli, co dokáže s psychikou dítěte udělat, jestliže i při sebevětší snaze je "na chvostu" a všichni jsou na tom lépe....
| Quote
# Milka
Jedna moje známá učitelka, podle mě pedagog duší i tělem, bohem políbený, tvrdí, že inkluze brzdí inteligenci národa. Když má ve třídě šest dětí, které potřebují zvláštní péči, nemůže rozvíjet ty nadané. Nestor české dětské psychologie, profesor Matějček, nám na vysoké škole říkal, že integrace je skvělý nápad, ale musí se s ní umět pracovat. Integrace za každou cenu není vždy přínosem.
| Quote
# XYZ
Vynikající film o inkluzi
www.youtube.com/watch?v=jDynqLqzNLA
| Quote
# Krispol
Reálná scénka z české školy:
Je hodina matiky ve 3.třídě ZŠ, ve třídě jsou inkluzívní děti, probírá se sčítání přes desítku, učitelka píše na tabuli:
23 + 18 = 23 + 10 = 33 + 8 = 41
Následuje dalších 15 příkladů stejným způsobem zapsaných.
Druhý den jdou dva rodiče reklamovat výuku, byl totiž i úkol; dětem doma vysvětlili, že je to matematicky špatně zapsané. Rodičům je však sděleno, že inkluzívní děti by to nepochopily a učitelka tudíž je nucena takto postupovat.
A jak dopadl úkol?
Dva šikulové se správnými zápisy sklidí úkol červeně opravený, s červenými instrukcemi, že takto se to ve škole neprobíralo. Takže za černé ovce jsou ti, kteří měli vše správně.
Bohužel, to není ironie. Realita české školy dnes.
| Quote
# Miroslav
Ukažte mi matematika na druhém stupni běžné školy nebo často i pedagogického asistenta nevidomého dítěte, který umí v Braillově písmu zapsat obyčejný složený zlomek... A tak nevidomé děti dnes často „píší“ diktát ústně, tak nějak ústně řeší i rovnice či jiné matematické úlohy... Na druhé straně klesla úroveň speciálních škol, tedy škol pro zrakově, sluchově, tělesně a jinak postižené, ne těch, co se jim před totálním zmatením jazyků, jehož jsme v resortu školství (byť nejen tam) svědky, říkalo zvláštní. A pokud mi někdo chce oponovat konstatováním, že počet studentů či absolventů vysokých škol se v této době zvýšil, říkám, že pro mě je tím opravdovým argumentem, který něco vypovídá o kvalitě vzdělání, zaměstnanost. A ta nepochybně klesla. U absolventů se zdravotním postižením klesla řádově víc než zaměstnanost běžných „zdravých“ absolventů.

Napsal Nevidomý senátor a bývalý prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Milan Pešák
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nekdo-z-CR-zaloval-vrchnosti-do-Bruselu-Valachova-dovrsuje-rozpad-ceskeho-skolstvi-Brutalni-boj-o-preziti-a-nasilne-vnuceni-inkluze-Nevidomy-senator-promlouva-429896
| Quote
# Miroslav
Inkluzi dosáhneme pravý opak:
Když vycházíte z nesprávných předpokladů, ze špatných východisek, nikdy nemůžete dojít k dobrým výsledkům. A k dobrým výsledkům nedojdete ani v případě, že nesprávně stanovíte priority. Prioritou ve školství by měly vždy být vzdělávané a vychovávané děti. Mám velmi nepříjemný pocit, že v dlouhodobém tlaku na prosazování inkluzivních postupů o začleňované děti ani jejich spolužáky příliš nejde – a v první řadě už vůbec ne. Řekl bych, že jsou spíše objektem, rukojmími, s nimiž nakládají ti, kdo chtějí až potřebují za každou cenu přijít s něčím novým a udělat si na tom kariéru. Vždyť celá kauza dnes vrcholící rušením škol pro lehce mentálně postižené začala tím, že někdo z ČR žaloval vrchnosti do Bruselu či Štrasburku, soud na základě zkreslených údajů nějak rozhodl a my zase nemáme dost síly a odvahy efektivně se bránit. Dokonce nemáme sílu ani odvahu napravit, co se dělo špatně. A tak s velkou pompou vylejeme s vaničkou i dítě. Skoro doslova.
Ale existuje ještě jeden a podstatně vážnější důsledek, totiž, že násilné vnucování inkluze zásadně sníží toleranci a vstřícnost veřejnosti k lidem se zdravotním postižením.

Napsal Nevidomý senátor a bývalý prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Milan Pešák
| Quote
# Ivana
VELMI zajímavý článek o inkluzi:

Prosím vás, jak můžete, když budete mít ve třídě 25–30 dětí. Jak se chcete individuálně věnovat každému dítěti?

Vím z vlastní zkušenosti, že to není možné uskutečnit, a už dopředu je mi líto pedagogů. Jak se chcete věnovat těm průměrným, podprůměrným a kde máme čas na talenty? Ti budou zlobit a otravovat a nebude se posouvat jejich vzdělanost. Vím, jaký byl problém, když jsme měli člověka, který měl potíže s počítáním, a já jsem nevěděla, jak s ním pracovat, protože jsem na to nebyla speciálně vyškolená.
www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zkusena-pedagozka-strhala-inkluzi-ve-skolstvi-Ucitele-i-zaky-pry-ceka-horor-430616
| Quote
# Miloš
Lubomír Man.
Necelých padesát let jsem učil na téměř všech typech škol u nás. A z té zkušenosti vím, že pedagogický úspěch tříd, které jsem vedl, závisel především na jejich intelektuální vyrovnanosti. Čili na tom, zda na tom byli žáci po stránce rozumové a vědomostní zhruba stejně, či naopak rozdílně. V případě prvním šla práce tak říkajíc od ruky, byla to radost pro mě i pro žáky, v případě druhém nastávalo martyrium. Slabší žáci postup výuky zdržovali, látku bylo nutno kvůli nim opakovat, vracet se zpátky – a dobří žáci se začali nudit. Práce se rozkližovala a namísto radosti přicházelo rozladění, únava a zklamání – a to nejen pro mě, ale i pro mé svěřence.
| Quote
# Honza
Lubomir Man / 3.3.2016
Dojem z vystoupení ministryně školství Kateřiny Valachové v Hyde Parku ČT

Já samozřejmě taky vím, že ta inkluze na školách je pitomost, jaká tady ještě nebyla, ale, propánakrále, přece uznejte, že když už jsem se na to jednou dala, tak od toho teď nemůžu couvnout, tím bych se přece úplně znemožnila. Takže inkluze bude, i kdybyste měli vzteky popukat a kantoři se ve školách zbláznit, půjde to přes vaše hlavy, politicky, horem, a naštěstí mě pámbíček podaroval takovou vyřídilkou, že ty dva oponenty, co mi tam předložili, jsem v podstatě knockautovala – a žádný jiný, naštěstí, jako třeba Klaus mladší, nebo pan prezident, tam nebyl. Protože kdyby tam byli, tak bych tam zas nebyla já. Takže klídek, je to v ažuritě, asistenti budou, i když nevím, kde bych je tak asi vzala, ale úředně budou, to už si nějak obreptám, jakož si obreptám i všechno ostatní, na to se můžete spolehnout.
| Quote
# Marek
"Boj proti inkluzi přehlíží smysl školy. Ta má učit empatii společného, ne vyloučení a tvorbě ghett." Tam s tím zcela zásadně nesouhlasím. Smyslem školy je naučit děti číst, psát a počítat plus znát reálie, ne jim vštěpovat světonázor party, která je zrovna u moci.
| Quote
# Tom
Společné vzdělávání všech dětí, i těch mentálně postižených, v jedné třídě? Něco, co nemůže fungovat a spíše, či určitě negativně ovlivní české školství. V exkluzivním průzkumu agentury SANEP pro Blesk tento názor vyjádřilo 90 procent respondentů!
| Quote
# Tom
Exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP byl pro deník Blesk proveden ve dnech 12.–17.2. 2016 na vybrané skupině 2.039 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 16.712 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.
| Quote
# Martin
Doporučuji všem zstáncům inkluze knihu "Nahoru po schodech dolů". Děj - střední škola v New Yorku, kniha ze 70.let , kde je popis školy s inkluzí. Další skvělá kniha: Jerry Pournell a Charles Sheffield, Poslední zkouška. V první kapitole se přesně popisuje co se stane na škole s inkluzí. Plis samozřejmě na Čítárnách zveřejněný projev pana Robinsona:
www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/vzdelavani-a-skola/4203-ken-robinson-inkluze-skolstvi
| Quote
# Vojta
To je jednoduše řečeno sabotáž na školském systému. Nemusíme přece přebírat z EU každou blbost. Dvouletý odklad inkluze snad bude znamenat její konec
| Quote
# Věra
Inkluze v tak nerozumném provedení, jak navrhlo MŠ, je hazard z celou společnosti. Doufám, že se nám podaří celý proces zastavit, dokud není úplně pozdě. Evropská Unie je čím dál víc cesta k záhubě demokracie a vzdělanosti.
| Quote
# JAn
Pravda. Zde část rojevu na 39. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. 2. 2016. Marta Semelová
Ministerstvo školství, ani vzdělávací instituce včas nezareagovaly na zvýšenou potřebu speciálních pedagogů a psychologů. Asistent pedagoga to nespasí. Za prvé jsou tak mizerně placeni, že se do této práce nehrnou, za druhé je jich naprostý nedostatek a za třetí požadavky na jejich vzdělání neodpovídají tomu, co by mělo být náplní její činnosti. Ke střední škole mají jen doplňkové pedagogické minimum.
S inkluzí od září 2016 nesouhlasí kraje, školy, speciální pedagogové, pracovníci poraden a speciálních center, ani velká část rodičovské veřejnosti.

Rizik je příliš mnoho. Navíc nebyl dán žádný čas na pilotní ověření nového systému vzdělávání, ani na zpracování nově upravených školních vzdělávacích plánů.
| Quote
# Zdenka
Jsem učitelka na ZŠ. Stav připrravované inkluze je hrozný. Chybi nam asistentky, ucitele maji predevsim ucit a zatim travi vetsinu casu usmernvanim deti, ktere jsou treba na ritalinu a jsou nevhodne medikovane... nakonec to stejne vyusti v jejich izolaci, protoze toho maji vsichni dost.
Ja mam ve tride 2 deti na lecich, jinak jsou nezvladatelne a dalsich 6 deti ma dys problemy a mam jednu asistentku, ale pokud mi odejde ten klucina, kvuli kteremu mi ji priklepli, coz hrozi, budu na vsechny deti a tri rocniky k tomu sama!!! Neni to dobre, zase rozhoduje nekdo od stolu... ano, at je inkluze, ale s asistenty!!!
Mam strach, ze se stale mysli na Ty znevyhodnene, ale znevyhodnenymi se stavaji chytre deti, kteri chteji vzdelani do hloubky, chteji na poznani klid, ktery nemaji diky inkluzi. Vse se zpomaluje...
Snazim se jim to davat, ale narazim na rodice a samotnou me to vycerpava...
Mam strach abch nevyhorela..
Hadej co delam?? v devet vecer pred spanim?
Pripravu na JC, abych obsahla kvalitne 3 rocniky - 16 deti a polovinu znevyhodnenych :-)
| Quote
# Helena
Jak dopadli v Americe? Kritika Kena Robinsona inkluzivního školství v Americe... K tome není co dodat.
http://citarny.cz/index.php/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/vzdelavani-a-skola/1929-sir-ken-robinson-pro-mame-hloupy-vzdlavaci-system
| Quote
# Mirek
Zavádí se pět stupňů podpůrných opatření, které mají žákům s výukovými problémy usnadňovat vzdělání v běžné třídě. Jedním takovým opatřením je i redukce učiva, které má žák zvládnout.

„Kdo někdy s dítětem ze speciálních základních škol pracoval, ví velmi dobře, proč ho rodiče dali raději do speciální školy. V běžné třídě se dítě trápí, nestačí svým vrstevníkům, a je naopak zase zdržuje. Navíc se v takovém případě nedá úplně vyhnout tomu, že může být dítě kvůli své odlišnosti z kolektivu vyloučeno,“ říká speciální pedagog Arnošt Vítek, který hovoří i o tom, zda si někdo dokáže představit, jaký negativní dopad má například přítomnost speciálních asistentů pedagoga ve třídě, jaký dopad má na soustředěnost všech ostatních a na kvalitu výuky kantora. Pokud přibude ve třídě základní školy více mentálně postižených dětí, přibude například i pomocných asistentů a je třeba si představit, jaký reálný dopad to bude mít na podobu výuky.
| Quote
# Mirek
14. 12. 2015 11:17
Zastupitelé Královéhradeckého kraje se na posledním letošním zasedání usnesli, že nesouhlasí se záměrem Ministerstva školství a tělovýchovy, aby byli žáci s lehkým mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu ve speciálních třídách a zařazováni pouze do tříd základních škol, kde zkomplikováním vyučovacích hodin může dojít ke snížení kvality výuky pro všechny žáky.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit