Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Právnička a spisovatelka Klára Samková bez nenávisti o tom, proč se nebát islámu

samkova klara

Člověk, který naslouchá rozumu je ztracený. Rozum totiž zotročuje všechny, jejichž mysl není dost silná, aby mu vládla, napsal Bernard Shaw. Jak to vypadá, když se člověk umí jasně zamyslet, když rozum člověka nezotročuje, ale osvobozuje dokazuje JUDr. Klára Samková. V klidu a bez nenávisti o nenávisti na půdě Parlamentu. Velmi poučné!

Klára Samková (1963) je česká advokátka se specializací na občanské a rodinné právo, obchodní právo, ústavní právo a lidská práva, občanská aktivistka a politička, která v minulostui razantně vystupovala za práva Romů a dalších menšin v České republice. Najdete ji na webu Zrcadlení:  https://www.zrcadleni.cz/

Záznam přednášky na půdě Parlamentu ČR 18.5.2016.

„Vážení přítomní,

děkuji za pozvání a za možnost vystoupit zde. Dnešní setkání má pomoci zodpovědět na otázku, zda se máme bát islámu. Na otázku dávám přímou odpověď: islámu se rozhodně bát nemáme. Máme s ním naložit stejným způsobem, jak evropská civilizace dosud úspěšně naložila se všemi totalitárními a nelidskými režimy, se kterými byla nucena se za svou více než dvoutisíciletou historii potýkat. Totiž proti islámu bojovat, zvítězit, jednou provždy zamezit v jeho šíření a stejně jako u dřívějších zrůdných ideologií samotnou existenci islámu prohlásit za zločinnou a odporující lidské přirozenosti, svobodě a zejména lidské důstojnosti.

Neboť právě takovým, totiž odporujícím lidské přirozenosti, svobodě a lidské důstojnosti islám je.

Je stejný, jako byl nacismus, fašismus, komunismus. Je takovým přes to, že se skrývá za náboženství, ačkoliv ve skutečnosti je především státní zločinnou a zločineckou ideologií a nereformovatelným systémem vládnutí.

Za náboženství se islám skrývá ze dvou důvodů. Prvním je historický vznik islámu, který nedovoloval jinou formu ideologické prezentace, než právě náboženství. Ani ve starověkém Řecku nebylo dovoleno tvořit filosofické konstrukty nezávislé na státním náboženství, o čemž by mohl Sokrates vyprávět. Tím méně by pak bylo možné stvořit myšlenkové paradigma jiného než náboženského charakteru v sedmém století našeho letopočtu, na samém okraji tehdejšího civilizovaného světa.

Druhým důvodem, proč se dnes islám skrývá za masku náboženství, je jeho permanentní vědomé a cílené zneužívání euroamerického právního systému a hodnot, ke kterým civilizace, postavené původně na křesťansko-židovských základech, dospěly. Není nic lepšího a účinnějšího, než zneužívat hodnotového systému svého nepřítele, když zároveň tento systém sám nesdílím. A přesně takto se chová islám. Dovolává se ochrany podle našich tradic, které tímto zneužívá, aniž by byl ochoten k recipročnímu jednání. Na naše tradice spoléhá, jich se dovolává a za zády se nám i našemu hodnotovému systému směje.

Podívejme se nejdříve na to, proč je zcela na místě stavět islám na roveň totalitním režimům.
Islám, ačkoliv sám sebe prohlašuje za náboženství, je především totalitním vládním systémem, ve kterém má Bůh jen zástupné postavení, když hlavním obsahem islámu je právě uspořádání státního zřízení. Na rozdíl od křesťanství, hinduismu, buddhismu, taoismu či šintoismu je jádrem islámu právo, a to islámské právo šaría. To je integrální součástí islámské ideologie a není od něj oddělitelné. Tvoří nejvlastnější obsah islámu, když pravidla, která se prohlašují za náboženská, případně etická, tvoří pouze vedlejší a vnější obsah této ideologie. Pro islám je představa náboženství jako věci privátní, jako soukromé záležitosti každého jednotlivce, naprosto nepřijatelná. Přitom právě na tomto principu je postaveno dnešní křesťanství a civilizace z něj vycházející. Je to soukromý vztah jednotlivce k Bohu, prostředkovaný více či méně některou z církví. Dokonce i ti členové našeho civilizačního okruhu, kteří se prohlašují za ateisty, tedy ti, kteří tvrdí, že v Boha nevěří, čerpají automaticky své životní postoje z křesťanských tradic, přičemž ty nabývají v jejich životech buď folklorního charakteru anebo charakteru kulturních automatismů, díky nimž i oni sdílí všeobecně křesťanský duch Evropy a obou Amerik. Znovu je nutno připomenout, že takovýto postoj je pro islám nejen nepřijatelný, ale je jím zavrhovaný a je přímo nazýván zločinem. Islám odmítá individuální pojetí víry v Boha a totalitárně nedovoluje jakoukoliv pochybnost o sobě samém. Pokud se někdo domnívá, že nemáme právo soudit, co je totalita a nadvláda a nemáme právo to říkat o islámu, pak jen uvádím, že v zemi, která žila 300 let pod nadvládou cizích vládců a z posledních 78 let žila 48 let v totalitních režimech, máme na totalitu a mocenskou nadvládu docela dobře vycvičená tykadla, abychom právě totalitu mohli poznat na první pohled. Máme právo i schopnost ji identifikovat a soudit.

Islám nesdílí evropskou osvícenskou představu společenského pokroku ležícího v budoucnosti. Pro islám už dobře bylo – v dobách proroka Muhammada. To nejlepší, co mohlo být uděláno, už uděláno bylo, a to nejlepší a jediné smysluplné, co mělo být napsáno, totiž Korán, již napsáno bylo. Ve své podstatě je islám náboženstvím Knihy Kazatel, která již více než tisíc let před Muhammadem řekla:

„Jaký užitek má člověk z veškerého svého pachtění, z toho, jak pod sluncem se pachtí? Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.“

Judaismus, křesťanství a civilizace, která z nich vzešla, tento neoprávněný skepticismus, toto pohrdání sebou samým, překonala.
Islám však zůstal mrtvě narozeným dítětem gnóze, deformovaný do zrůdně zmutované touhy po opětovném splynutí s Universem, do retardovaně obsesivní psychopatické paranoidní představy o jedinečnosti své cesty k opětovnému sjednocení podstaty svého vyznavače s Bohem. Z tohoto scestného pojetí plyne i islámem prostupující idea ztotožnění Hmoty se Zlem a z toho plynoucí pohrdání naší civilizací, která je považována za hmotařskou, tedy z podstaty zlou a Bohu odporující. Je skutečnou tragédií samotných muslimů, že právě nastoupením této slepé cesty si islám navždy cestu k Bohu uzavřel.

Deprese, zánik, nevíra v člověka a jeho individuální nenahraditelnou hodnotu, nevíra v důstojnost každého lidského tvora bez ohledu na jeho charakteristiky jako je náboženství, sociální status, pohlaví a národnost, to je to, co charakterizuje islám.
Islám odmítl filosofii tak, jak ji známe my, tedy jako možnost racionálního a kritického nahlédnutí do skutečnosti. Tento přístup islámu blokuje i promýšlení otázek lidské svobody, důstojnosti, role člověka a státu, a, paradoxně, také úvahy o Bohu, které se stávají v rámci euroamerické civilizace integrální součástí myšlenkových úvah nejpřednějších vědců – astrofyziků, matematiků či biologů, kteří se výsledky svého bádání dotýkají podstaty Vesmíru a tedy podstaty Boha. Muslimům však je přímý kontakt s Bohem již navždy, tedy až do Soudného dne, uzavřen, když dle jejich vlastní ideologie kontakt s Bohem ztratili právě smrtí Muhammada. Jak nesmírně zoufalý musí být jejich život, který je ve své podstatě jen čekáním na smrt!

Důsledkem této úplné časoprostorové strnulosti islámu je fakt, že právě národy, trpící pod muslimskou ideologií, jsou nejvíce devastovány.
Právě ony a jejich příslušníci jsou tímto tristním pseudonáboženským stavem dehonestováni a nemohou naplnit potenciál, který jim je jako lidským osobnostem přirozeně dán a po kterém ať vědomě ať podvědomě touží. Stejně jako nejubožejšími a nejmasovějšími oběťmi komunismu byli Rusové, když totalitní komunismus vznikl právě v Rusku, stejně jako prvními oběťmi německého nacismu byli Němci, stejně tak jsou nelidským totalitním islámem nejvíce devastováni Arabové a další národy, žijící pod muslimskou nadvládou. Na tomto místě vyjadřuji s těmito lidmi a zejména s muslimskými ženami, které trpí nejvíce, svůj nejhlubší soucit.

Pro muslimy však není žádná jiná cesta než cesta do záhuby, protože jim je odepřeno to, co je podstatou lidské přirozenosti, totiž vývoj. Islám neuznává rozvoj, pokrok a lidství. Na tuto svou cestu se v zoufalství snaží strhnout i zbytek lidstva, i ostatní civilizace, protože z hlediska islámu je zbytek světa marný, zbytečný, nečistý.

Islám a jeho právní systém šaría je neslučitelný se zásadami evropského práva, zejména s právy, zakotvenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Jak je tedy možné, že to naši právníci nevidí? Jak je možné, že mlčí? Jak je možné, že přistupují na veškeré požadavky muslimů, ohánějících se článkem 9 citované Úmluvy, který zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání? A jak je možné, že jestliže muslimové žádají v našem světě ochranu podle tohoto zákonného ustanovení, není zároveň naším vlastním právním řádem poskytována stejná ochrana těm názorům, myšlenkám a náboženskému přesvědčení, které islámu odporují? Což naši právníci umí počítat jen do čtrnácti, když článek 14 Úmluvy říká, že užívání práv a svobod přiznaných citovanou Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace, založené na jakémkoliv důvodu? Ubezpečuji všechny, že umíme počítat alespoň do sedmnácti, když článek 17 Úmluvy zní:

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo se dopouštět činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.“

Toto ustanovení do Úmluvy prosadil osobně Winston Churchill a učinil tak ze speciálního důvodu, totiž jako ochranu proti totalitním režimům. On měl samozřejmě na mysli tehdejší režimy komunistické. Já mám na mysli islám, který je stejně totalitní a stejně ohrožující, jako byly režimy, proti kterým Winston Churchill bojoval a nad kterými zvítězil.
Ochrana článku 17 však správně působí proti jakékoliv ideologii a to, že evropské země, podléhající jurisdikci Úmluvy, se dosud rozhodly jej neaplikovat, naprosto neznamená, že k tomu nemají vůli. Tyto země jsou jen příliš laskavé, příliš si vědomy ceny, kterou zaplatily za své poznání o nejvyšší hodnotě lidství, a příliš trpělivé. Předpoklad muslimských zemí a vůdců, kteří se rozhodli terorizovat Evropany svým pojetím světa, že důvodem této jakoby netečnosti Evropy je její slabost, je naprosto mylný. Evropa se ke svému názoru, ke svému vidění světa propracovávala za cenu desítek milionů lidských obětí, za cenu utrpení, kterou si žádný muslim nedovede vůbec představit.

V současné době Evropa se stále znovu a znovu ptá muslimů: „Chcete s námi žít?“ Protože nikoliv to, zda se máme bát islámu, ale toto je ta úhelná, kruciální otázka, na kterou je nutno dát odpověď a na kterou musí odpovědět jen a jenom muslimské národy!

Zatím to vypadá, že muslimové nechtějí se zbytkem nemuslimského světa mírumilovně sdílet tuto planetu. Jejich teroristické činy, halasně deklarované a páchané ve jménu islámu ukazují na to, že nemají zájem o bratrství mezi národy a mezi lidmi. Vykřikují slova o nadvládě islámu a svého právního systému a slova o tom, že máme povinnost se jim podřídit. Nenacházíme důkaz, že se muslimové necítí nám být nadřazení: nám – nemuslimům, nám ženám, homosexuálům, či komukoliv jinému, kdo se prostě striktně nedrží Koránu.

Evropa bude muslimům ještě nějakou dobu tuto otázku po mírovém soužití klást. Pak ale dojde k metamorfóze této otázky a ona začne znít zcela jinak. Už ne CHCETE S NÁMI ŽÍT, ale CHCETE ŽÍT? Chcete vy, muslimové přežít? Protože jestliže lidé vyznávající islám nebudou chtít žít v míru, udělá Evropa a Amerika to, co již udělala dvakrát, když jí hrozilo smrtelné nebezpečí od ideologií ohrožující podstatu člověčenství: vytáhne do boje a svého nepřítele rozdrtí. Součástí tohoto boje bude opět – stejně jako ve válkách minulých – grandiózní vědecký, technický a technologický pokrok, tentokrát bezpochyby zaměřený na získání naprosté energetické nezávislosti. Nemám tušení, jak se to provede: možná se povede dokončit tokamaku. Možná začneme čerpat energii z nulového pole, možná sem dotáhneme z vesmíru kus temné hmoty, aby nám sloužila. V každém případě však důsledkem násilných činů, vyvolaných muslimy a války, která z toho vzejde, bude naprostá záhuba islámské ideologie. V islám bude věřit pár zdegenerovaných jedinců zalezlých v poušti, ze které bude do nekonečných bažin marně vytékat nepotřebná a nežádaná ropa, pár jedinců, kteří budou skřehotavými hlasy vzpomínat na dávná světla v ulicích Damašku a na krásy Mekky, po které nezbude nic než díra do pekla. Těchto pár bezejmenných jedinců bude zbytkem lidstva zavrženo jako odpad, který sešel z cesty k Bohu a nikdy ji nemůže nalézt, protože pohrdli tím, v čem našel Bůh zalíbení, totiž lidmi. Rozuměj: všemi lidmi a celou touto planetou.

Dnes se nám zde uměle vnucují myšlenky, že snad Evropa je ta, kdo by se měl třást o svou budoucnost, o svou kulturu, o svou filosofii, o své vidění světa. Ne, je to přesně naopak. Svými zlovolnými činy se muslimové vydali prvními kroky na cestu ke své vlastní absolutní záhubě.

Využívám tohoto setkání a vyzývám všechny muslimy a všechny země, které tvrdí, že jejich náboženstvím je islám: Zastavte to. Jste na špatné cestě. Jste na cestě, vedoucí od Boha. Jste na cestě vrahů. Vaše smrt vás nepřivede do Barbelá, do země Boha nestvořitelského, ale do nicoty a bezejmenné zbytečnosti. Nezbude po vás nic a název vašeho údajného náboženství bude vyslovováno jenom při odplivnutí sliny, do které se vmísil prach z cesty úspěšných, šťastných a Bohu libých.

Neboť toto je psáno ve Zjevení Janově, kapitole 12, nazvané „Poražený nepřítel“:

„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“

Modrý plášť té ženy vlaje v každé vlajce Evropské unie. Koruna z dvanácti hvězd je na každé vlajce Evropské unie.

Ptejte se, muslimové, kdo je ten had či drak, kterého ona těhotná žena zašlápne, nad kterým zvítězí. A především nezapomeňte správně zodpovědět na onu již dříve kladenou otázku: Chcete žít? Správná odpověď zní – Pak se budete muset naučit žít s námi a v našich zemích podle nás.“

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diskusní fórum na půdě Parlamentu ČR 18.5.2016. Parlament České republiky, konané pod záštitou Výboru pro evropské záležitosti. Pořádal poslanec PhDr. Zdeněk Soukup

Přednášející 1. část:
Benjamin Kuras, český, ve Velké Británii žijící spisovatel, dramatik, překladatel a publicista. Autor více než 30 knih, poslední titul: Jak zabít civilizaci.
Muneeb Hassan Alrawi, český muslim iráckého původu, podnikatel aktivní v komunitním životě české muslimské obce. Od roku 1999 do 2009 předseda Islámské nadace v Brně, od roku 2009 předseda Ústředí muslimských obcí v České republice.

Účastníci diskusního fóra:
Zora Hesová, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky/ AMO/ se zaměřením na integraci muslimů v Evropě, náboženská hnutí a sekularismus. Vystudovala politologii, filosofii a islamologii ve Francii a Německu a arabštinu na Damašské univerzitě v Sýrii.
PhDr. Petr Pelikán, český orientalista, arabista, překladatel a analytik.
doc. Pavel Hošek, Th.D., vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty UK Praha.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., historik, pracovník Historického ústavu AV ČR Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny.
PhDr. Zdeněk Soukup, poslanec za ANO

Přednášející 2. část:
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., vysokoškolská pedagožka, specialistka na trestní právo a kriminologii, poslankyně za ANO
JUDr. Klára Alžběta Samková, Ph.D., česká advokátka se specializací na občanské a rodinné právo, obchodní právo, ústavní právo a lidská práva, občanská aktivistka a politička.

Účast
V publiku byli přítomni velvyslanci následujících zemí:
Třetí tajemník velvyslanectví Mr. Essameldin Badran – Embassy of the Arab Republic of Egypt in Prague
Velvyslanec pan H.E. Walid Shiltagh a první tajemník ambasády pan Ahmed Al-Dhalimi – Embassy of the Republic of Iraq
Velvyslanec pan J.E. Dr. Farid Shafiyev a tlumočník p. Eldar Valiyev – Embassy of the Republic of Azerbaijan
Chargé d’affaires pan Tamer Almassri – Velvyslanectví Státu Palestina
Velvyslanec J.E. pan Ahmet Necati Bigali – Turecké velvyslanectví
Ambassador Ayman Aladsani nebo Counsellor Mr. Khalid Alyassin – Kuwait Embassy
pan Mag. Martin Gärtner – rada vyslanec a paní Kristin Schwarz Österreichische Botschaft Prag – Rakouské velvyslanectví
Pan J.E.p Fouad Bouattoura – velvyslanec a p. Brahim Lenemar – rada velvyslanectví – Alžírské velvyslanectví
Velvyslanectví Marockého království v Praze /Embassy of the Kingdom of Morocco in Prague, Mr. Abdeslam MALEH – Deputy Chief of Mission a Mr. Bouchra Lhilali – Counsellor
Velvyslanectví Saudské Arábie, pan J.E.Abdullah Al Alsheikh
Embassy of the United Arab Emirates – Mr. Jaber Ali Ibrahim Malik AlShehhi (Second Secretary)

Dále byli přítomni například senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz), poslankyně Marta Semelová (KSČM), poslankyně Miroslava Němcová (ODS), poslanec Marek Benda (ODS), poslanec Jeroným Tejc (ČSSD), zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), z Centra pro studium politického islámu (CSPI) se dostavil Milan Podlipný.

Vaše názory  

# Honza
Islám zjevně úplně popírá právo svobody náboženského vyznání zakotvené v základních právních dokumentech západního zákonodárství.

- u nás např. v čl. 15 Listiny: "Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání."

-či v čl. 9 Evropské úmuvy na ochranu lidských práv (-převzatého z čl. 18 Všeobecné deklarace lidských práv): "Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení..." - Tam se k tomu navíc připojuje i čl. 17: "Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví."

Osobně mám za to, že tento platný článek evropského zákonodárství činí Islám prakticky i právně se západním zákonodárstvím apriori neslučitelný a prohlášení typu "Islám do Evropy patří, je budoucností Evropy" ("ministrině zahraničí" EU Mogherini), Nebo "Islám je součástí Německa" (Merkelová), je přímým popíráním platného evropského zákonodárství.
| Quote
# Milena
Podle zákona o církvích nemůže vyvíjet činnost církev, jejíž učení nebo činnost:
a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,
d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví
Všechny tyto body islám naprosto popírá. Přitom jediný bod by stačil na jeho zákaz.
| Quote
# Ivánek
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) … 46 786 527,- Kč Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) … 30 079 876,- Kč Poradna pro integraci (PPI) … 22 973 418,- Kč InBáze … 10 565 144,- Kč Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) … 23 611 803,- Kč Člověk v tísni, o. p. s. … 249 628 650,- Kč Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) … 7 016 246,- Kč META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů … 21 042 731,- Kč Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC) … 25 969 612,- Kč Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) … 31 227 714,- Kč MOST PRO, o.p.s. … 6 004 237,- Kč Charita Česká republika (pozorovatel - nepřehledné, v řádech desíteky až stovky milionů Kč) Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel) … nedohledáno Slovo 21, z.s. … 25 148 073,- Kč AMIGA, z.s.(pozorovatel) … nedohledáno La Strada CR, o.p.s. (pozorovatel) … 1 169 596,- Kč Poradna pro občanství, občanská a lidská práva … 50 547 441,- Kč Nevládní sdružení obdržela tedy pouhopouze částku přesahující přes půl miliardy korun za rok.
| Quote
# Alena
Je zajímavé, že na její slova dochází stále víc a víc...
| Quote
# Ruda
profesor Tibi řekl bez obalu, že integrování muslimů je těžší úkol než například integrovat hinduisty a buddhisty. „Řeči o tom, že špatná integrace muslimů nemá souvislost s islámem, jsou kecy, řekl otevřeně. Islám, pokud není reformovaný, integraci znesnadňuje. Německo se stalo příkladem země, která má problém se schopností integrovat cizince a kam přišli velmi špatně integrovatelní lidé. „Dnes vidím, že Německo není schopné nabídnout novým spoluobyvatelům domovní řád pro mírové soužití. Sami muslimové v Německu se nechtějí zavázat k euroislámu,“ řekl dále Tibi ve vztahu ke dvěma konceptům, které jako odborník prosazoval – euroislámu a koncepci dominantní kultury. „Dnes mám oboje za utopie. Kapituloval jsem.“
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Elitni-profesor-ktereho-prestali-zvat-do-nemeckych-medii-V-Nemecku-je-chaos-Nelze-integrovat-uprchliky-oni-maji-Nemce-za-slabochy-Jsou-hlucni-a-chteji-byty-a-auta-448180
| Quote
# citace: Josef Skála
Sluníčkáři by měli číst aspoň Sajjida Qutba, zakladatele Muslimského bratrstva. Jeho „Milníky na cestě“ vyšly roku 2013 i česky. Pasují se na „všeobecnou deklaraci proti vládě lidí ve všech podobách“. „Vrátit Boží moc Jemu samému“ smí podle nich jen islám. To mu prý dává i právo na džihád proti všem, „kdo vládnou lidem pomocí zákonů, které sami vymysleli“. Na „zničení království lidí a nastolení Božího království na Zemi“. To není jen rukověť „polních velitelů“, přikazujících utínat hlavy na kamery. Fakticky je to i státní ideologie šejků, utínajících je z moci úřední.
Josef Skála PL
| Quote
# zaz
Bez komentáře. „Vy, kteří věříte, neberte si židy a křesťany za své přátele, neboť oni jsou si přáteli jeden druhému. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid spravedlivý.“ (Korán, CXII, súra 56/51).
| Quote
# Buschka
Vlastimil Vondruška - MfD, sobota 13.2.2016
Nejsme všichni stejní. Najdou se mezi námi lidé, kteří si myslí, že se můžeme s islámem integrovat, tedy žít vedle sebe nekonfliktně jako dvě rovnocenná společenství. Mezi muslimy se také najdou lidé, kteří si tohle myslí. Jenže podstatné je, co se stane doopravdy. Uznáváme fyzikální zákony a nedivíme se, pokud upustíme jablko, že padá k zemi. Jen málo lidí si uvědomuje, že existují i společen-ské zákonitosti. Pokud by to věděli, nebudou se divit poznatku, že multikulturalismus je hloupost. A věděli by, že snaha o integraci dvou rozdílných kultur vždycky znamenala porážku jedné tou druhou a její postupné pohlcení. To má své konkrétní důvody. Proč tedy nelze integrovat islám s evropskou demokratickou spo-lečností?
www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/vyšší-princip-aneb-o-integraci-a-rozumu/10153905390467349
| Quote
# Majka
Jan Keller o příčinách imigrace
www.youtube.com/watch?v=bZHGBa2-Xs8
| Quote
# Jana Loučková
Tady je to černé na bílém. Z Norska. www.youtube.com/watch?v=j9sP9Jmnupw
| Quote
# Marta
Citát od Benjamina Franklina. „Na světě existují tři druhy lidí: Ti, se kterými nehnete, lidé, kteří to nechápou, nechtějí chápat, vyhnou se tomu za každou cenu. Pak jsou i lidé, kteří jsou tvární, jsou si vědomi potřeby změny a jsou připraveni poslouchat. A nakonec tu jsou hybači, lidé, kteří ty věci dělají.“ Když podpoříme více lidí, bude z toho hnutí. A když je to hnutí dostatečně silné, bude to, v nejlepším slova smyslu, revoluce.
| Quote
# John
Petr Štěpánek Islám charakterizoval přesně.: "Podle jednoho z největších světových odborníků na tuto problematiku, Billa Warnera, je islám náboženstvím pouze z dvaceti procent. Zbytek je totalitní politická doktrína nikoli nepodobná jiným totalitním ideologiím, jako jsou nacismus či komunismus. Prakticky všechny velké teroristické útoky z poslední doby mají souvislost s islámem. Demografické nebezpečí také existuje. Větu Evropu dobudeme dělohami našich žen pronesl již před lety Muammar Kaddáfí. O žádné integraci rovněž nemůže být řeč. Stačí se zajet podívat na předměstí Paříže, Birminghamu, Bruselu či Malmö."
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Praskaci-totalitni-fizlove-smejdi-Petr-Stepanek-chrli-nadavky-na-byvale-redaktory-z-Primy-A-dodava-Uprchlici-jsou-hrozba-nebagatelizujme-440527
| Quote
# Irena
K tomu není co dodat. Naprostý souhlas!
| Quote
# Sarkozysampotvrdil
Sám Sarkozy potvrdil slova Samkové:
www.youtube.com/watch?v=CbTKhOZRAV0
| Quote
# Majka
Doporučuji všem přečíst knihu neurofyziologa Františka Koukolíka, který napsal knížku Češi – Proč jsme kdo jsme a jak dál? A tam předpovídá, že uhájení národní existence není nic samozřejmého. Já jsem mu k tomu dodal, aby si lidi uvědomili, že se v roce 1946 v Čechách konaly poutě lužických Srbů za připojení k Československé republice, k čemuž nakonec nedošlo – tehdy jich bylo něco mezi půl milionem a milionem a dnes lužičtí Srbové již neexistují.
Doc. MUDr. Karel Šuk, CSc.
| Quote
# Majka
Moc hezky jste to napsala paní Samková na svém profilu PL: Díky!
‚Drahý národe, myslím, že jsme se v poslední době docela dobře shodli, takže pojďme dělat něco společně i nadále. Podmínkou ale je, že začnete intenzivně PŘEMÝŠLET a vezmete do svých rukou úplnou zodpovědnost za své životy. Protože u každého jedince to začíná a jeho vlastní iniciativu nemůže nic nahradit. Musíte přestat chtít řešení těžkých úkolů za dobu snědení jedné koblihy a musíte se každodenní prací zapojit do řešení věcí veřejných, dokonce i tehdy, když v bedně půjde nový díl House of Cards, Hry o trůny, Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě... Musíte si uvědomit, že jestliže chcete svobodu – a tu, začíná se mi zdát, chcete – tak druhá strana téhle mince je zodpovědnost. Úplně blbá, ba debilní, trapná, nudná, fádní každodenní zodpovědnost v každodenních blbých, debilních, trapných nudných a fádních každodenních věcech...‘,“
| Quote
# Honza
Jak lze věřit ženské, která se paktovala s Konvičkou?
| Quote
# Milena
Asia jsem to četla u Čecha, že naše soucitnost a milosrdenství je chápáno a interpretováno Koránem jako výraz ponížení, podřízenosti a přiznání nadřazenosti muslimů ostatním lidem. Čím lépe a více jim sloužíte, tím více jich bude chtít přijet a užít si dobrovolných otroků a zejména otrokyň.
| Quote
# radek
Haha první, kdo islám srovnal s nacismem nebyla Samková, ale Winston Churchill. Že jsem to v ČTV ještě neslyšel.
| Quote
# JAn
Zrovna čtu Slaměné psy od Graye: Tak kousek z knihy: Náboženští fundamentalisté si myslí, že mají lék na nemoci moderního světa, ale ve skutečnosti jsou sami symptomy nemoci, kterou zdánlivě léčí.
| Quote
# Eva
Zdálo se mi to dost drsný prohlášení, ale můj děda (93 let) s tím problém neměl. Zažil válku, komunisty a pracoval několik let v Libyi a Iránu. Řekl jen, že to sedí jak Tuareg na velbloudu a měl k tomu dost dobrých příběhů, které bohužel potvrzují, co Samková řekla.
| Quote
# Ladislavv
Kdo je viníkem migrační krize? Odpověď je vcelku jednoduchá - začalo vše koloniální politikou VB, Francie, Belgie, Německa, Nizozemí - vydracováváním nerostného bohatství bez ohledu na život domorodých obyvatel. Pokračovalo to válkami mezi koloniálními zeměmi až do II. SV. Potom nastala další etapa a to je etapa "vývozu demokracie tanky" kde rozhodující a první místo zaujaly USA. Podlední etapa je pokračování "teroristické a kořistnické" politiky USA až po vytvoření terorismu - Bin ladin, Al Kaida, IS" a jeho minulá i současná podpora, rovněž tzv. arabské jaro vehementně zorganizované a podporované CIA a USA. K tomu ještě propad US ekonomiky, "hlad" zbrojního průmyslu po ziscích a životní potřeba USA udržet dolar při životě - pro to je nutné udržet si vliv nad Evropou, pokud je to možné cestou Německa. Evropu čím dále tím více podrývat a rozrušovat vztahy s RF. Cíl USA je dlouhodobě jasný " „Invazí do Afghánistánu a Iráku Spojené státy započaly světovou demokratickou revoluci, která bude pokračovat do té doby, než všichni despotové budou svrženi a nahrazeni demokraciemi. Žádnému státu už nikdy nebude umožněno získat pozici, aby mohl zpochybnit nadvládu Spojených států ve světovém nebo regionálním měřítku,“ Tatoí politika vlastně vychází z toho, co říkal Truman v roce 1945. Spojené státy vedou permanentní válku. Je to oficiální politika, i když to tak nenazývají, a Evropa je součástí.
| Quote
# Renata Kovandová
Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by s tím nesouhlasil. Vivat Samková!
| Quote
# Marta
Paní Samková může říkat, co chce. Je to sice snůška neuvěřitelných hloupostí, které bych od ní ani v nejmenším nečekala, ale pořád je tady svoboda projevu. Případné její stíhání by byla jasná zpráva o stavu cenzury u nás.
| Quote
# Peilkán Martin
Díky poaní Samkové a všeho, co se kolem ni dějě jsem si opět připomněl staré bolševické časy, když člověk musel držet hubu a krok. Vypadá to, že se nám to vrací, podle toho co jsem viděl na videu.
https://www.youtube.com/watch?v=U8QmhljLgMo
To, že jsem si myslel, že žiju v demokratické společnosti, mě dokonale vyvedl moderátor diskuse Martin Švehla. Z fleku by mohl pracovat na UVSSM.
| Quote
# John
Ještě výrok německého spisovatele, cestovatele a badatele, jednoho z nejuznávanějších znalců islámu v 19. století Gerharda Rohlfse:
„Civilizaci a právní stát je nemožné vytvořit u národů, které se řídí ustanoveními Koránu. ... Je nutné stále opakovat, že některé národy nelze civilizovat, protože jejich vlastní zákonodárství civilizaci zakazuje. O koránu se diskutuje tak, že se zmiňují nepodstatné maličkosti, hlavní dogmata jsou ale nezpochybnitelná – sebemenší odchylka je kacířstvím, odpadnutím od islámu, které se trestá smrtí, takže se každý bojí přemýšlet o tom, co je napsáno v knize, seslané z nebe. Zničující vliv islámu na lidskou mysl, fanatismus, domýšlivost, s níž je islám považován za jedinou pravou víru, vylučují ovšem jakékoliv zlepšení tohoto stavu.“
| Quote
# John
Ke studiu:
E. J. Grube: Islámské umění, Praha 1973
Ivan Hrbek -- Zdeněk Müller -- J. Muzikář -- I. Svoboda: Islám a současnost, Praha 1985
Ivan Hrbek -- Karel Petráček: Muhammad, Praha 1967
J. Kovář: Islám a muslimské země, Praha 1984
Luboš Kropáček: Moderní islám (2 díly, skripta FFUK.), Praha 1971, 1972
Adéla Křikavová -- Miloš Mendel -- Zdeněk Müller: Islám -- ideál a skutečnost, Praha 1990
J. Muzikář a kol.: Islám v politice, Praha 1987
Karel Petráček: Islám a obraty času, Praha 1969
J. Pijoan: Dějiny umění. IV. díl, Praha 1979, s. 173--210
Felix Tauer: Svět islámu. Jeho dějiny a kultura, Praha 1984
G. Wiet: Islám a jeho umění. Encyklopedie Umění středověku, Larousse, ed. Huyghe R., Praha 1969, s. 119--145
Zápas o novodobý stát v islámském světě, Praha 1989
| Quote
# Martin Pokorný
Opravdu rozumný projev. Vypadá to, že je opravdu velmi nutná a častá diskuze mezi tzv. křesťany a ateisty, mezi křesťany a muslimy... jenže ať se dívám, kam se dívám, mezi ateisty a muslimy to není možné. Neznám jediný příklad, kdyby muslim toleroval ateistu. Možná se mýlím, možná někde takoví existují, ale opravdu jsem nic takového enslyšel ani nečetl.
| Quote
# Tereza
Opravdu není co dodat.
| Quote
# Jana
Odpověd paní Samkové...
Vaše přirovnání islámu k nacismu, fašismu a ke komunismu vyvolalo velké emoce. V čem konkrétně vidíte v těchto věcech podobnost, které bychom se měli bát?

Především všem těmto ideologiím jde o formu vlády. Zcela nekompromisně prosazují svoji státní doktrínu. Jestli se přitom zaštiťují vírou v Boha, je zcela nerozhodné. Podle těch, kteří tvrdí, že islám je „jen“ náboženství, by bývalo stačilo, aby se Hitler prohlásil za Proroka, a máme ho zde, zcela nekritizovatelného a chráněného v rámci svobody vyznání, doposud. Alespoň v interpretaci pana tureckého velvyslance.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kdyby-se-Hitler-prohlasil-za-Proroka-chranili-by-svobodou-vyznani-i-nacismus-Neexistuje-neradikalni-islam-jen-nedbale-naplnovany-Dalsi-naloz-od-Klary-Samkove-437797
| Quote
# Tom
Haha asi nejvíc ty velvyslance naštvalo, že je kritizovala ženská. To už neskousli. A nejvíc mě dojalo přesvědčování tureckého velvyslance v rozhovoru s PR pracovníkem ČT, že islám není ideologie, ale náboženství.
| Quote
# Jana
Ti, co nás v tomto státě zastupují, jsou převážně muži a zřejmě jim doma nikdo nenadává, že někdo může obhajovat přístup muslimů k ženám v našem teritoriu. Ženy se moc do politiky nehrnou a není se co divit. Když však některá vystoupí a brání práva žen, je k nevíře, co si mužská část populace dovolí. Možná nás budete chtít opět upalovat, pánové. Bravo, budeme muset začít uvažovat o matriarchátu.
| Quote
# xyz
Komentář Patrika Nachera:
To je neuveritelne. Tak do Evropy smerovalo a smeruje stovky tisic ilegalnich ci ekonomickych migrantu. Kolik je mezi nimi potencialne nebezpecnych radikalu a teroristu si nikdo netroufa odhadnout. Vysledky politicke pseudokorektnosti a multikulturniho klise vidime v zemich s vyraznou muslimskou (jeste) mensinou, a v Udalostech, komentarich se hoste shodnou na tom, ze za umele vyvolani obav obcanu a jejich priklon k radikalnim stranam mohou webove stranky a socialni site rizene z Ruska?!?! Jinymi slovy, jiny nez slunickovy nazor vlastne neni nas autenticky postoj, nybrz nazor podstrceny nekym jinym. Kde tohle skonci....

To je tedy for na nastenku. Tak velvyslanec zeme, ktera ma k demokracii a svobode slova asi tak daleko, jako ze ja budu reprezentant v basketu a ktera regulerne vydira EU pokud jde o uprchliky, nas bude poucovat, co je a co neni svobodna diskuse a kdo ma byt potrestan. Ach jo, vsechno je to tak nejak naruby...
| Quote
# Majka
Petice na podporu paní JUDr. Kláry Samkové.
www.petice24.com/petice_na_podporu_pani_judr_klary_samkove
| Quote
# Petr
Deník Washington Post přinesl text, v němž se praví, že podle islámské rady mohou pákistánští muži mírně bít své ženy. Žena, která je doma bita, se podle členů rady zachová „neislámsky“, když opustí svého muže a odejde do útulku pro týrané ženy. Takže ať mi někdo vysvětlí, jakým způsobem se Samková zachovala neetické nebo dokonce prý urážela Islám, pokud poukazuje na tyto fakta, která nesouvisí s naším právním řádem?
| Quote
# Josef
Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán jen potvrzuje slova paní Samková: Citace od Terezy Spencerové.
Máme za to, že ženy mají v islámu práva, jichž zatím nedosáhly. Pokud ženy (v časech proroka Muhammada) směly jezdit na velbloudech, možná bychom je mohli nechat řídit auta, velbloudy moderní doby,“ uvažoval nahlas, ale vzápětí po odhalení své „vize“ konstatoval, že na řidičky není „společnost připravená“.
| Quote
# Josef
Kde jsou všechnyaktivistkky za práva žen, které tady Klára brání. Nikde? To je fakt divné...
| Quote
# Milan Biler
František bude zřejmě jeden z nevyčůranějších papežů tisíciletí. Jak vtipně poznamenal Jung na FB, z analýzy jeho veřejných vystoupení vyplývá, že asi 150x použil slovo já a mně, ani jednou Bůh či Kristus. Dvojpapežství nesvědčí o ničem dobrém....
| Quote
# Josef
Dočetl jsem paní Samkovou chvíli před tím, než jsem si přečetl zprávu, která její obavy víc než potvrzuje: "V pondělí 23. května 2016 se uskutečnila ve Vatikánu papežská audience, na které byl přijat Ahmed al Tayyeb, vrchní imám mešity Al Azhar, který mimo jiné s oblibou školí své věrné, jak správně bít ženy. „Podle Koránu – jak řekl Velký imám – nejdříve přijde varování, pak spaní na oddělených lůžkách, nakonec tělesný trest,“ káže. Dokonce vysvětlil, jak správně fyzicky trestat: mluvil o „lehkém bití“, jako jsou „rána pěstí“ nebo „šťouchance“. Něco se děje a nebude to nic příjemného pro obyvatele Evropy.
| Quote
# Tomáš Hotový
Přesná analýza skutečného stavu věcí. Není co dodat. Konečně to někdo řekl naplno a víc než slušně. Díky!
| Quote
# xyz
Nakladatelství Eminent a knihkupectví Academia vás zvou na autorské čtení a besedu ke knize Benjamin Kuras: Jak zabít civilizaci.Setkání se koná v úterý 6. října od 17 hodin v knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1.Součástí prezentace pro novináře je i příjemné pohoštění.
| Quote
# John
Portugalský překlad přednášky.
infielatento.blogspot.cz/2016/05/muculmanos-caminham-para-sua-destruicao.html
Anglická verze zde
https://www.zrcadleni.cz/should-we-fear-islam/
| Quote
# John
# Patrik
O Kláře Samkové napsal velmi výstižně Tomáš Tyl
www.zrcadleni.cz/to-nejkrasnejsi-o-mne-ale-ty-konce/
| Quote
# Kamilla
Cituji Jaj:
Cesta paní Samkové za korytem je cestou plnou obdivuhodných zvratů, podrazů, křiváren a legračních blbostí.

Líbí se mi Jaj, jak argumentuje, aniž by přiložil jediný argument.
| Quote
# Kamilla
Děkujeme a vážíme si toho, že se nebojíte říct naplno, co si myslí většina lidí. Navíc s právními argumenty. Je to velmi vážné téma, což dokazuje, jak se vaším projevem nezabývá skoro nikdo v mainstreamu nebo vás prostě jen zesměšňují. NEDEJTE SE! Většina novinářů jsou chudáci.
| Quote
# Mirka
Tesat do kamene její slova!!!!!!! Pokud jste ale četli na téže akci Benjamina Kurase, pak jste se dozvěděli i takovou informaci:
Francouzská vláda oficiálně přiznává už od roku 2001 existenci 750 zones urbaines sensibles čili „sensitivních městských zón“, nad nimiž stát nemá plnou kontrolu a kde vládne islám. Dalších 1.400 čtvrtí je klasifikováno jako „prioritní“, s vysokou kriminalitou a závislostí na sociální podpoře, v nichž žijí paralelní muslimské komunity a jimž Francouzi populárně říkají territoires perdus pour la république čili „území ztracená pro republiku“. Podle policejních odhadů v těchto zónách dohromady žije až 5 milionů muslimů, jejichž mládež dokáže za rok zničit 40.000 automobilů, z toho 1.800 jen za loňskou silvestrovskou noc. V Dánsku je po pěti letech azylu v zaměstnání 20% muslimských mužů a 5% žen, ostatní zůstávají na sociální podpoře. Švédská policie letos zveřejnila seznam 55 čtvrtí ovládaných imigrantskými gangy, kam si netroufají policisté ani požárníci. Německá policie za loňský rok zaznamenala 208.000 trestných činů páchaných novými muslimskými imigranty.
| Quote
# Zdeněk
Objeví-li se např. Klára, která by mohla ohrozit jediný a správný názor, spustí se neuvěřitelná až podlá kampaň, která má vyvolat strach z jakékoliv změny. Takže předem víme jak na její vynikající přednášku bude reagovat mainstream, dehonestovat do zblbnutí.
| Quote
# TOM
Paní Samková vyjádřila názory mnoha Čechů dá se říci,že většiny.Podle ústavy ČR má na toto vyjádření ústavní právo.Konstatovala stran Islámu naprostou pravdu. Navíc paní Samková několikrát vystoupila se stejnou kritikou Islámu na veřejnosti, dokonce i v ČT a je všeobecně známá právnička která se nebojí pojmenovat problémy. Navíc její názor je vysoce odborný a mluví za naprostou většinu občanů.
| Quote
# Pavel
Přesně řečeno. Taky jsem dodnes neviděl jedinou sekci islámu, kde by žena byla rovna muži. Co na to lidskoprávní aktivisté? Asi nic, co?
| Quote
# Ludmila
fakt, že tisíce fanatiků v řadách IS jsou potomci umírněných evropských muslimů má jasnou vypovídací hodnotu o tom co je islám
| Quote
# Petr
Vynikající bylo i vystoupení pana Benjamina Kurase. Dokonalá analýza, hořké závěry a smutná realita. Kdoví, jestli není už pozdě.
| Quote
# Vilém
Důsledkem této úplné časoprostorové strnulosti islámu je fakt, že právě národy, trpící pod muslimskou ideologií, jsou nejvíce devastovány. Potřebujeme k takovému výroku paní Samková něco dodat?
| Quote
# Petr
Paní doktorko Samková, máte větší odvahu než spousta lidí, kteří si u nás na chlapy jen hraju. Klobouk dolů a hluboká uklona.
| Quote
# Jaj
Cesta paní Samkové za korytem je cestou plnou obdivuhodných zvratů, podrazů, křiváren a legračních blbostí.
| Quote
# Herdek
Japonsko je jediný národ, který neuznává občanství pro muslimy. Jim se neudělují povolení k trvalému pobytu. Šíření islámu je zakázáno, v Japonsku se na univerzitách arabština jakož i další islámské jazyky nevyučují, nelze importovat korán psaný v arabštině. Povolení k přechodnému pobytu bylo vydáno jen 2000 muslimům, kteří musí mluvit japonsky a své náboženské rituály vykonávat pouze ve svých domovech. Muslimové žijící v Japonsku jsou zaměstnáni pouze zahraničními společnostmi. Nejsou poskytována pobytová viza muslimským lékařům, inženýrům. Ve většině společností je v jejich pravidlech, že žádný muslim u nich nesmí být zaměstnán. Muslimové nemohou ani pomyslet na pronajmutí domu v Japonsku. Pokud si Japonka vezme muslima, pak je považována za vyvrhela a to navždy. V Japonsku panuje oprávněné přesvědčení, že islám je netolerantní náboženství, od něhož je radno se držet co nejdál.
| Quote
# Kolman
Japonsko Islám zakázalo a Austrálie je do země nepouští. Takže to jde.
| Quote
# Majka
Zvláštní, že na Lidovkách, IDnes, IHNED apod. ani řádky. Takže díky paní doktorko.
| Quote
# Miroslav
Tak jsem si konečně přečetl, co Klára Samková vlastně řekla. Dobře ona. Jen nejsem tak optimistický.
| Quote
# John
Není co dodat. Souhlas.
| Quote
# Paľo
Vynikajici speech!!!!!!!!!!!!!
| Quote
# Ludvík
Proč HateFree a další chytráci nemluví o tom, že Islám a jeho právní systém šaría je absolutně neslučitelný se zásadami evropského práva, zejména s právy, zakotvenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. proč je najednou kolem jasných faktů tolik pozdvižení. Fakt nechápu.
| Quote
# Milada
Konečně to někdo řekl jasně a bez politické korektnosti. Konečně někdo řekl to, co si ymslí většina rozumných lidí. Díky!!!
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit